Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :151                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                      

KONUSU:

Başkanlık divanında, ikinci dönemde, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri arasından 2 asil, 2 yedek kâtip üyenin 5393 sayılı Kanunun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince gizli oyla seçilmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-705 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19’uncu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereğince; Meclis üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar denildiğinden Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk Meclis toplantısında seçilmiş olan Başkanlık Divanının iki yıllık görev süresi, 2016 yılı Nisan ayı itibarı ile tamamlanmış olduğundan; başkanlık divanında, ikinci dönemde, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri arasından 2 asil, 2 yedek kâtip üyenin 5393 sayılı Kanunun 19’uncu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi gereğince gizli oyla seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

          5393 sayılı Belediye Kanununun 19. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde kullanılan oy sayısı 54, geçerli oy sayısı 42, boş oy sayısı 12 olarak tespit edilmiş olup; Başkanlık Divanında ikinci dönemde ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclisimiz tarafından Mehmet Murat YAZAR’ın 42, Can CANBEY’in 42 oy ile Meclis Divan Katibi Asil Üyeleri; Umut Barış BAYKARA’nın 38, Önder BATMAZ’ın  37 oy ile Meclis Divan Katibi Yedek Üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.