Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :151                

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

b) Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi:     04/05/2015 tarihinde saat 14.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/04/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-1253 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin10.04.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi:   a) Başkanlığımız evrağına 23.10.2014 tarih ve 23766 sayı ile kayıtlı dilekçe.

                      b) MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2015 tarih ve 270 sayılı yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile İlimiz Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi eski 472 ada 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 15. Ve 16.’ncı maddeleri gereğince ifraz edilerek yol+yeşil alan+park olarak ayrıldığı belirtilmiş olup; bahse konu alanın Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Çocuk Bahçesi” kullanımında kalan kısmında kamulaştırma yapılmadan Ortaca Belediyesi’nce Terfi Merkezi yapıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle “Çocuk Bahçesi” kullanımında kalan söz konusu kadastro parseli üzerinde Terfi Merkezi yapılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada 18.02.2014 tarihli, E:2010/11356, K:2014/1151 sayılı Danıştay kararının uygulanmadığı belirtilmekle birlikte, kamuya terki yapılan Yeşil Alanın Ortaca Belediye Meclisi’nce Konut Alanına dönüştürülmesi ve böylece Terfi Merkezi ile takas işlemi yapılması amacıyla Başkanlığımıza başvuruda bulunulmuştur. (Ek-1);

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/923, K:2014/805 sayılı kararında bahse konu terfi merkezinin inşaa edilmeden imar planlarında değişiklik yapılarak inşaa edileceği yerin söz konusu planlarda “Teknik Altyapı” alanı olarak gösterilmesi gerekirken bu değişikliğin imar planı paftaları üzerinde usulüne uygun biçimde işlenmeksizin imar planlarında “Çocuk Bahçesi” olarak gösterilen alanda terfi merkezi yapılması işleminin iptal edilmesine karar verildiği, öte yandan “Çocuk Bahçesi” olarak gösterildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 2.12. numaralı plan notunda “Park, Çocuk Bahçesi ve Oyun” alanlarında söz konusu kullanımlara özgü kullanımlar ve WC dışında hiçbir yapı yapılamayacağı belirtilmiş olup, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmektedir. (Ek-2);

Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 17.07.2003 tarih ve 171 sayılı Meclis Kararı ile 472 ada 3 parsel nolu kadastro parselinde imar uygulaması yapıldığı, taşınmaz içerisindeki yol ve park alanlarının kamuya bedelsiz olarak terk edildiği tespit edilmiştir. (Ek-3);

22.12.2014 tarih ve 36950 sayılı yazımızda; söz konusu terfi merkezinin MUSKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunduğundan mahkeme kararları doğrultusunda değerlendirilerek işlem yapılması belirtilmiştir. (Ek-4);  

İlgi (b)’de kayıtlı MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısında; Yerbeleni Mahallesi 472 ada 3 nolu kadastro parselinde bulunan Terfi Merkezinin işletim ve teknik yönü ile değerlendirildiği ve terfi binasının buradan kaldırılmasının mümkün olmadığı, zaruriyetten dolayı yerinde kalması gerektiği belirtilerek “Çocuk Bahçesi” içerisinde yer alan Terfi İstasyonunun Başkanlığımızca imar planı tadilatı yapılması talep edilmiştir. (Ek-5);

Sonuç olarak; Yerbeleni Mahallesi eski 472 ada 3 nolu kadastro parselinin imar uygulaması gördükten sonra “Çocuk Bahçesi” kullanımında kalan kısmında Ortaca Belediyesi’nce Terfi Merkezi yapıldığı belirtilerek dava açılmış olsa da MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesi sonucu terfi merkezinin kaldırılması mümkün olmadığından ve Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin E:2014/923, K:2014/805 sayılı kararında “Bahse konu terfi merkezinin inşaa edilmeden imar planlarında değişiklik yapılarak inşaa edileceği yerin söz konusu planlarda “Teknik Altyapı” alanı olarak gösterilmesi gerekirken bu değişikliğin imar planı paftaları üzerinde usulüne uygun biçimde işlenmeksizin imar planlarında “Çocuk Bahçesi” olarak gösterilen alanda terfi merkezi yapılması işleminin iptal edilmesine karar verilmiştir.” denildiğinden terfi merkezi çocuk bahçesi kullanımından çıkarılarak plan değişikliği hazırlanmıştır.

         Yazımız ekinde yer alan belgelerden de görüleceği üzere alanda; 2 adet yeraltı deposu, 1 adet rögar ve 1 adet terfi binası yer almaktadır. (Ek-6);

          Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde; “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlığı merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” İfadesine yer verilmiştir. Bu nedenle söz konusu kullanım kararı değişikliği ile ilgili olarak nazım imar planı değişikliği gerekli değildir.

            Yukarıda açıklananlar doğrultusunda hazırlanan; Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan hükümleri olarak ise;

  1. Terfi binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Terfi binasının güvenlik tedbirlerinden ilgili belediyesi sorumludur.
  2. Terfi İstasyonu alanında mevcut vaziyet planı geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi eski 472 ada 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim."Denilmektedir.

KARAR:Yukarıda Özet metni çıkarılan " Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği "tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği Madde 24,  2’inci fıkrada  da bahsedildiği üzere “(2) Nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek, nazım imar planının ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde kalmak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak uygulama imar planlarında değiştirilebilir.” Denildiği, ilgili kuruluş olan MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından talep edildiği, terfi istasyonunun aynı yönetmeliğin teknik altyapı alanları içerisinde “…içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon,… kullanışlarına verilen genel isimdir.” Olarak ifade edildiği, Terfi istasyonunun teknik altyapının ayrılmaz bir parçası olduğu;

Ayrıca Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde ilgili idarelerin tasarrufu altındaki yol, otopark, park yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerinde kamu hizmetinin yürütülebilmesi için trafo merkezi gibi tesislerin yapılabileceğinin belirtildiği, terfi istasyonunun da kamu hizmeti ve kamu yararı içerdiği gerçeğinden hareketle teklif edilen uygulama imar planı değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, eski 472 ada, 3 nolu kadastro parselinde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000  ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.