Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :152                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                      

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-704 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ncı Maddesi; “Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (mülga ibare rgt: 13.07.2005 rg no: 25874 kanun no: 5393/85) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur... ” hükmünü amir bulunmaktadır.

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde kullanılan oy sayısı 55, geçerli oy sayısı 41, boş oy sayısı 14 olarak tespit edilmiş olup; Meclisimiz tarafından Mehmet Ali AVCI’nın 39, Önder BATMAZ’ın 39, Nevzat SARIÇOBAN’ın 38, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU’nun 32, Hakkı Şevket BAYINDIR’ın 28 oy ile 1 yıl süreyle Encümen Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.