Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :152                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

c) Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     04/05/2015 tarihinde saat 14.30’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/04/2015 tarih ve 53618066-310.01.02.01-1252 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin10.04.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi:     12.12.2014 tarih ve 34844 sayılı Başkanlığımıza kayıtlı dilekçe ve ekleri.

İlgi dilekçe ile İlimiz, Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapunun 566 ada 116 ve 150 kadastral parsellerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talep edilmiştir.

            Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan”da kalmaktadır.

556 ada 116 parsel, 461 m2 büyüklüğünde olup, 07.03.2012 tarih 58 sayı ile onaylanan Milas Bütünü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’ nda “Konut+Ticaret Alanı” kullanımında kalmakta ve Ayrık Nizam, 6 Kat yapılaşma koşullarında olduğu anlaşılmaktadır.

          556 ada 116 parselin güneyinde yer alan, 566 ada, 150 parsel ise; 1762 m2 büyüklüğünde olup, 05.10.2012 tarih ve 209 sayı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliği’nde (Ek-3) “Bakım Akaryakıt İstasyonu” kullanımında, E:0.50 ve H:6.50 m. yüksekliği yapılanma koşullarında kalmakta olduğu anlaşılmaktadır.

          Yapılan plan değişikliği ile 556 ada 116 parsel ve 566 ada, 150 parseller birlikte değerlendirilmiş olup, 556 ada 116 parselin “Konut+Ticaret Alanı”ndan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kullanımına ilave edilmesine yönelik imar planı değişikliği hazırlandığı (Ek-3), yapılanma koşulu korunacak şekilde 2223 m2 büyüklüğündeki alanda düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

          Söz konusu plan değişikliğine konu alanın Karayolu güzergahında olmasından dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü sorulmuş olup Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 39618 sayılı yazısı ile söz konusu yolun kamulaştırma şeridi genişliğinin imar planlarına uygun olduğu, yerinde ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 150 parsel numaralı saha üzerinde akaryakıt istasyonu için Milas Belediye Başkanlığı’nca 24.10.1988 tarih ve 85-22-2362 sayılı inşaat ruhsatı, 13.03.1990 tarih ve 70-25-2362 sayılı Yapı Kullanma İzni ve 05.06.2000 tarihinde 2000/1 nolu “Geçiş Yolu İzin Belgesi” düzenlendiği ve parsel üzerindeki yapıların inşaatının tamamlandığı ve imar planının 1987 tarihinde onaylandığı, yapılan imar değişikliği ile 10 m.lik yapı yaklaşma mesafelerinin korunduğu belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu plan teklifinin 150 numaralı parsel ile birlikte değerlendirilmek şartı ile 116 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasında sakınca görülmediği belirtilmiştir.

    Taşınmaz üzerinde yerinde yapılan inceleme ile söz konusu parsellerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu’nun yerinde mevcut olduğu ayrıca dosyasında taşınmazlar hakkında yapılan incelemede; 116 parsel üzerindeki taşınmazda 04.07.2007 tarih ve 12064 sayılı onay ile “Ofis(İşyeri) Binası”, 150 parsel üzerindeki taşınmazda ise 18.10.2007 tarih ve 61624 sayılı onay ile “Benzin, mazot, LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı ruhsatlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca 1/5000 ölçekli Plan teklifi ile beş adet plan notu önerilmiş olup, bunlar;

  1. Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’nda E:0.50,  Yençok: 6.50 mt.’dir.
  2. 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazatede yayınlanan TS.12820 sayılı “Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri” standardında belirtilen hususlara uyulacaktır.
  3. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ilgili mevzuatında yer alan Emniyet tedbirleri ilgililerince alınmak zorundadır.
  4. Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 39618 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.
  5. Bu plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 07.03.2012 tarih-58 sayı ile onaylı Milas Kent Bütünü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 05.10.2012 tarih-209 sayı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri geçerlidir, şeklinde düzenlenmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi 556 ada 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan "Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği "tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

-          İlgili ilçe belediyesinden parselde daha önce açılmış dava olup olmadığına yönelik bilgi ve belgelerin istenmesine,

-          Her ne kadar mevcut imar planlı ve ruhsatlı parsele eklenen bir parsel söz konusu ise de aynı güzergahtaki diğer mevcut ya da planlı akaryakıt istasyonları ile EPDK (enerji piyasası denetleme kurulu) nun zorunlu kıldığı mesafe tahdidini sağlayıp sağlamadığına dair bilgi ve belgenin temin edilmesi,

-          Karayolu üzerinde bulunması sebebiyle istasyonun geçiş yolu izin belgesine yönelik ek bilgi ve belge istenilmesi gerektiği,

Kanaatine varıldığından söz konusu belgelerin temin edilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilebileceği anlaşıldığından dosyanın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına İADESİNİN uygun olacağına Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 556 ada, 116 ve 150 parsellerde yer alan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.