Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :153                

Karar Tarihi :14/05/2015  

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

ç) Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi:     04/05/2015 tarihinde saat 14.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/04/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-1251 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin10.04.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi: Başkanlığımız evrağına Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın 30.03.2015 tarih ve 2324 sayı ile kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Dosyası. 

             İlgide kayıtlı başvuru ile İlimiz, Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hazırlatılarak tarafımıza iletilmiştir. (Ek-1);

 Söz konusu işlem dosyasında yapılan incelemede; Seydikemer sınırları içerisinden de geçen Korkuteli- Söğüt – Fethiye Devlet Karayolu Kemer geçişine ait yeni oluşturulan Karayolu Güzergahı ile Kadıköy- Saklıkent Kavşağı ve Gerişburnu Mahallesi Kavşağına ait yeni kavşak düzenlemesinin Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı ve bu projeye bağlı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 6360 sayılı Kanunla mülga Kemer Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir. Ancak; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 19.12.2014 tarih ve 217007 sayılı yazısında Kamulaştırma Planına istinaden mülga Kemer Belediyesi’nce onaylanan İmar Planı Tadilatı paftaları ve sayısal verilerin uyuşmadığı, bu nedenle imar planı tadilatlarının yeniden yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.(Ek-2);

Bahse konu imar planı tadilatı Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, 163 ada 4,6 parsel, 445 ada 1 parsel, 446 ada 1 parsel, 304 ada 1,2,3,6 parsel, 146 ada 1,2 parsel, 147 ada 1 parsel, 148 ada 1 parselleri kapsamaktadır.

          Yukarıda açıklananlar doğrultusunda; Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Plan hükümleri ise;

-Plan değişikliği onama sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Kemer (Muğla) Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.

Şeklinde 1 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

-“Plan değişikliği onama sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Kemer (Muğla) Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.” Plan hükmü getirilmiş ise de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı mevcut olduğundan 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planına gönderme yapılmasına gerek olmadığı, ileride tereddüte mahal verilmemesi sebebiyle söz konusu plan hükmünün;

- “Plan değişikliği onama sınırları içerisinde mülga Kemer Belediye Meclisi’nin 06.07.2005 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kemer (Muğla) Nazım İmar Planı Revizyonu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.” Şekline dönüştürülmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.

"Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan "Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden parsellerin karayolları istimlak sınırı ile düzenlenmesini sağlayan  O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği " tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

-          Plan değişikliği onama sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Kemer (Muğla) Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plan Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

Şeklindeki plan hükmünün;

-          Plan değişikliği onama sınırları içerisinde mülga Kemer Belediye Meclisi’nin 06.07.2005 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kemer (Muğla) Nazım İmar Planı Revizyonuna ait plan notları ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

Şekline dönüştürülmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

              Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Seydikemer ilçesi, Gerişburnu Mahallesi, Saklıkent Kavşağına isabet eden paftaların karayolları istimlak sınırıyla uyuşmamasından dolayı O22c-13a paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.