Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 153                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017              

KONUSU:

İlimiz Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi 216 ada 4 parsel numaralı 1.111,44 m², 216 ada 5 parsel numaralı 1.037,33 m² ve 216 ada 6 parsel numaralı 1.233,60 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazların her birinin 260693 / 338445 hissesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza,  77752 / 338445 hissesi Botagoz TEPE’ye aittir. Adı geçen paylı mülkiyetlerin paylaşıma konu edilerek;

1. Kıymet Takdir Komisyonu Raporu ile belirlenen bedeller esas alınmak suretiyle Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince paylaşılmasına,  

2. Paylaşım sonucu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Botagoz TEPE adına sırasıyla (134297/338445) ve (204148/338445) hisse oranlarında tescil edilen, Ortakent Mahallesi 216 ada 6 numaralı parselin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı hissesine isabet eden kısmının 3194 sayılı İmar Kanunun 17’nci maddesi gereğince Botagoz TEPE’ye Kıymet Takdir Komisyonu raporunda belirlenen  615.966,37 TL bedel ile satılmasına, Adı geçen bedelin ödenmesine müteakip, Botagoz TEPE’ye devredilmesi ile ilgili olarak  5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesi kapsamında görüşülmesi.     

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 13/04/2017 tarihli ve 47720051-301.01-995 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.