Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :154                                                                                                                                                                                                                                             

Karar Tarihi :09/09/2014                

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, GÜLAĞZI MAHALLESİ, 1774 NUMARALI PARSELDE BULUNAN 728,38M² TAŞINMAZIN CAMİ OLARAK KULLANILMASI KOŞULU İLE BEDELSİZ OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA, 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18/e VE 75/d MADDELERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMESİ

  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/09/2014 tarih ve 47720051-756.01/15119 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;    

 6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi 1750 parselde bulunan 730,00 m² ‘Arsa’, Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir

Muğla İl Müftülüğü’nün 22.08.2014 tarih ve 1722 sayılı yazısı ile 1750 parsel sayılı taşınmazın tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Belediye Başkanlığımıza devredilen 1750 parsel numaralı taşınmaz ile 1771-1772 ve 1773 numaralı parsellerin tevhit edilerek, 1774 numaralı parselin oluştuğu tespit edilmiştir. Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi 1774 parselde bulunan 728,38m² ‘Arsa’, Belediye Başkanlığımız adına 02/09/2014 tarih 8094 yevmiye ile tescil edilmiştir. Bu parselin kapsadığı alanın imar planı üzerinde Cami olarak planlandığı anlaşılmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf  İşlemleri Dairesi Başkanlığınca 12/06/2009 tarih 2791 sayı ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğüne) verilen cevap doğrultusunda Cami yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi gerekmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca adı geçen taşınmazın yukarıdaki görüşe göre Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi uygun mütalaa edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın Cami olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLEKARAR VERİLDİ.