Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 154                            

Karar Tarihi : 08/08/2019                

 

KONUSU:

20- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    a) Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E.2017/1406 ve E:2017/1412 esas sayılı dosyaları gereği hazırlanan ve Büyükşehir Belediyemizin 13.06.2019 tarih 112 ve 113 sayılı meclis kararları ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.08.2019 tarihli raporunda;

  08.08.2019 tarihinde saat 15.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih ve 36521862-754-E.7276 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.08.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin E.2017/1406 ve E:2017/1412 esas sayılı dosyaları gereği hazırlanan ve Büyükşehir Belediyemizin 13.06.2019 tarih 112 ve 113 sayılı meclis kararları ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1134 ada, 6 parsel, 1133 ada, 2, 3 parseller ve yakın çevresinden oluşan alanda “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih ve 36521862-754-E.7276 sayılı yazısında;