Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :156                                                                                          

Karar Tarihi :09/09/2014  

KONUSU:

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUN 7. MADDESİNİN (İ) BENDİ HÜKMÜ UYARINCA BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILMASI PLANLANAN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ YERİ İÇİN; BODRUM KUMKÖY ÇATAL DERESİ MEVKİİNDEKİ 127 ADA, 1-2-3-4-5 PARSEL NUMARALI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA TAHSİS EDİLMESİ.

 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 03/09/2014 tarih ve 33887833-301.01-231 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Başlıklı 7. maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. (1)” şeklindedir.

Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca Bodrum İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi yeri için; Bodrum Kumköy Çatal Deresi Mevkiindeki 127 ada, 1-2-3-4-5 parsel numaralı Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine Meclisimizce 2 Çekimser, 16 Red Oya Karşılık OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.