Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 156                            

Karar Tarihi : 08/08/2019                

 

KONUSU:

20. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   c) Milas Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi Alanında katı atıktan enerji üretimi yapılmasına esas 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.08.2019 tarihli raporunda;

      08.08.2019 tarihinde saat 15:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binası’nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7275 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.08.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi Alanında katı atıktan enerji üretimi yapılmasına esas 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7275 sayılı yazısında;