Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :159                                  

Karar Tarihi :14/04/2016                      

KONUSU:

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçilmesi  

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-714 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi; “Büyükşehir belediye meclisi, (mülga ibare rgt: 13.07.2005 rg no: 25874 kanun no: 5393/85) üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur... ” hükmünü amir bulunmaktadır.

          5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.          

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince yapılan işaretle oylama neticesinde, Salih Nazmi BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, Hurşit ÖZTÜRK, Eyüp KATIRCI, İlhan KURAL, Atabey AKGÜN, Mustafa KARAKUŞ ve Mustafa YENİOĞLU’nun 1 yıl süreyle Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.