Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :160                                  

Karar Tarihi  :14/04/2016                      

KONUSU:

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2016 tarihli ve 124 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi   

           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-715 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 İlgi  : Belediyemizin 10.03.2016 Tarihli ve 124 Nolu Meclis Kararı

          10.03.2016 tarihli meclis toplantısında gündemin 31 inci maddesi olan; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan “Muğla ili 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi.” konusu 124 sayılı karar ile karara bağlanmıştır.

          Kararın yazımı sırasında, tekrar kontrolünü sağlamak amacıyla “BAKILMASI LAZIM” ifadesi yazılmış ancak daha sonra silinmesi sehven unutulmuştur.

          Bu sebeple 10.03.2016 tarihli ve 124 sayılı meclis kararımızın 164 üncü sayfasında bulunan  “BAKILMASI LAZIM” ifadesinin çıkarılarak tashih kararı alınması hususunda yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

          Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2016 tarihli ve 124 sayılı kararın 164 üncü sayfasında kontrolünü sağlamak amacıyla yazılan ve silinmesi sehven unutulan “BAKILMASI LAZIM” ifadesinin çıkarılarak tashih kararı alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.