Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 161                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1-  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      c) 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan Menteşe İlçesi (Akçaova II. Etap) 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;