Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :162                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

     Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tescili;

     Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 parsel numaralı 4.547,21 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ½ oranındaki hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına tahsisi; 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 47720051-301.01/804 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin ve tahsislerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

  1. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tesciline ve
  2. Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 parsel numaralı 4.547,21 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ½ oranındaki hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına tahsisi, Hususlarında 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tesciline ve

Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 parsel numaralı 4.547,21 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ½ oranındaki hissesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince 10 (On) yıl süre ile bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına tahsisine,  meclisimizce ayrı ayrı OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 Ek için tıklayınız.