Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :163                

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

     Menteşe Belediye Encümeninin 29/04/2015 tarih 369 sayılı kararı kapsamında Menteşe ilçesi, Kötekli mahallesi 37, 1227, 1378, 1380 ve (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhid, ifraz ve yola terki sonucu oluşan (C) ve (D) harfi ile gösterilen parsellerin Medeni Kanunu’nun 698. ve 699. Maddeleri gereğince,  (C) harfi ile gösterilen taşınmazın Durmuş ACAR, Sultan AKÇAM, Mustafa ACAR, Fatma DURAL adlarına hisseleri oranında, (D) harfi ile gösterilen taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ve Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına taksim edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca paylaşılması ve paylaşım sonucu Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına 2375/2400 hisseli (D) harfi ile tescil edilecek parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 yıl süreyle tahsis edilmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 99506623-301.01/803 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Menteşe İlçesi, Kötekli mahallesi 5.584,00 m2 yüzölçümlü 37 parsel ( 1/8 hissesi), 468,88 m2 yüzölçümlü 1380 parsel, 348,53 m2 yüzölçümlü 1227 parsel ve 42,08 m2 yüzölçümlü 1378 parsel Muğla Büyükşehir Belediyesi adına paylaşıma konu edilmiştir.

Adı geçen taşınmazların bir kısmı üzerinde Kötekli mahallesi Hacı Araplar Camii bulunmaktadır. Taşınmazların Uygulama İmar Planı ve Menteşe Belediye Encümeninin 29/04/2015 tarih 369 sayılı kararı eki krokiye göre ihdas, tevhid, ifraz  ve yola terk  işlemi sonucunda oluşan (C) ve (D) harfi ile gösterilen parsellerin taksim edilerek tescillerinin yapılması gerekmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe Belediye Encümeninin 29/04/2015 tarih 369 sayılı kararı kapsamında Menteşe ilçesi, Kötekli mahallesi 37, 1227, 1378, 1380 ve (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhid, ifraz ve yola terki sonucu oluşan ekli krokide (C) ve (D) harfi ile gösterilen parsellerin Medeni Kanunu’nun 698. ve 699. Maddeleri gereğince,  (C) harfi ile gösterilen taşınmazın Durmuş ACAR, Sultan AKÇAM, Mustafa ACAR, Fatma DURAL adlarına hisseleri oranında, (D) harfi ile gösterilen taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ve Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına taksim edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca paylaşılması ve paylaşım sonucu Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına 2375/2400 hisseli (D) harfi ile tescil edilecek parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 yıl süreyle tahsis edilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d, 15 ve 18/e maddeleri uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

Menteşe Belediye Encümeninin 29/04/2015 tarih 369 sayılı kararı kapsamında Menteşe ilçesi, Kötekli mahallesi 37, 1227, 1378, 1380 ve (A) ile gösterilen ihdas parselinin tevhid, ifraz ve yola terki sonucu oluşan ekli krokide (C) ve (D) harfi ile gösterilen parsellerin Medeni Kanunu’nun 698. ve 699. Maddeleri gereğince,  (C) harfi ile gösterilen taşınmazın Durmuş ACAR, Sultan AKÇAM, Mustafa ACAR, Fatma DURAL adlarına hisseleri oranında, (D) harfi ile gösterilen taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği ve Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği adına taksim edilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca paylaşılması ve paylaşım sonucu Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği adına 2375/2400 hisseli (D) harfi ile tescil edilecek parselin Diyanet İşleri Başkanlığı adına 25 yıl süreyle tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d, 15 ve 18/e maddeleri uyarınca meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.