Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :164                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

     Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Milas ilçesi İçme Mahallesi 115 ada 89 parsel numaralı 242,88 m² yüz ölçümlü ‘Kuyu ve Arsası’ niteliğinde taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışı

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 47720051-756.02/785 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 İlimiz Milas ilçesi İçme Mahallesi 115 ada 89 parsel numaralı 242,88 m² yüz ölçümlü ‘Kuyu ve Arsası’ niteliğinde taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın Daire Başkanlığımızca zemin inceleme çalışması yapılmış, taşınmazın içinde kuyu bulunmadığı tutanakla tespit edilmiştir.

Ayrıca adı geçen taşınmazı, bitişiğindeki parsel sahibi satın almak için talepte bulunmuştur. Söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılması planlanmadığından satışına yönelik tasarrufta bulunması Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışına yönelik karar alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca zemin inceleme çalışması yapılarak taşınmazın içinde kuyu bulunmadığı tutanakla tespit edilen, İlimiz Milas ilçesi İçme Mahallesi 115 ada 89 parsel numaralı 242,88 m² yüz ölçümlü ‘Kuyu ve Arsası’ niteliğinde taşınmazın, Büyükşehir Belediye Başkanlığının hizmetlerinde kullanılması planlanmadığından, satın almak için talepte bulunan bitişiğindeki parsel sahiplerine Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

        Dr. Osman GÜRÜN                       Can CANBEY                           Mehmet Murat YAZAR

Büyükşehir Belediye Başkanı                  Katip Üye                                           Katip Üye