Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :165              

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

     Büyükşehir Belediyemiz Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 7.485,46 m² yüz ölçümlü ‘Narenciye Bahçesi’ niteliğindeki taşınmazın on yıl süre ile kiraya verilmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 47720051-756.02/786 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Büyükşehir Belediyemiz Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 7.485,46 m² yüz ölçümlü ‘Narenciye Bahçesi’ niteliğindeki taşınmaz üzerinde yerel ve endemik ağaçların dikilerek küçük bir biyosferik sahanın yaratılması, arı ve kelebek kolonilerinin bölgeye tekrar yerleşmesi sağlanarak biyolojik çeşitliliğin yaratılması ve botanik bahçe düzenlemesi amacı ile on yıl süreliğine kiralanmak istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ‘Kiralarda sözleşme süresi’ başlıklı 64. Maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. … Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir” hükmündedir.

Bununla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesi (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.” hükmündedir.

Yukarıda açıklanan talep ve yasa hükümleri gereği Büyükşehir Belediyemiz Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Bodrum İlçesi, Dereköy Mahallesi, 145 ada, 3 parsel numaralı 7.485,46 m² lik taşınmazın on yıl süre ile kiraya verilmesine yönelik karar alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisinde havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Büyükşehir Belediyemiz Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 7.485,46 m² yüz ölçümlü ‘Narenciye Bahçesi’ niteliğindeki taşınmaz üzerinde yerel ve endemik ağaçların dikilerek küçük bir biyosferik sahanın yaratılması, arı ve kelebek kolonilerinin bölgeye tekrar yerleşmesi sağlanarak biyolojik çeşitliliğin yaratılması ve botanik bahçe düzenlemesi amacı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükmü gereği, ihale ile 10 yıl süreliğine kiraya verilmesine;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (e) bendi hükmü uyarınca meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.