Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 165                 

Karar Tarihi  : 08/10/2020     


KONUSU:

                    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. TR32/20/FD Başvuru Rehberinde "1.3. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynaklar" Başlığı altında proje başına mali destek tutarı Azami: 200.000 TL; mali destek oranı Azami: %90 (Özkaynak: %10) olarak belirtilmiş olup; Proje kapsamında; başvurulması planlanan “Bağ-Bahçe-Sera Atıklarını Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi Kurulumuna Yönelik Fizibilite” projesinin hibe almaya hak kazanması durumunda Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.


      Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02.10.2020 tarihli ve 46240020-604.01.01-E.2601 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.