Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :166                                    

Karar Tarihi  :14/04/2016                        

KONUSU:

         5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereği hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi    

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2016 tarihli ve 79556812-040.05-1162 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.