Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :166               

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

     Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren ve üzerinde Su Deposu, Arıtma Tesisi ve Su Pompası bulunan listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/05/2015 tarih ve 47720051-301.01/816 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; 08/05/2015 tarih bila sayılı yazısı ile ekli listede belirtilen üzerinde Su Deposu, Arıtma Tesisi ve Su Pompası olan taşınmazların devrini talep etmiştir. Talep Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ekli listedeki üzerinde Su Deposu, Arıtma Tesisi ve Su Pompası bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilen ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk alanına giren ve üzerinde Su Deposu, Arıtma Tesisi ve Su Pompası bulunan ek listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri hükmü uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılmasına; meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.