Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :169                                    

Karar Tarihi :14/05/2015                                   

KONUSU:

Birlik ve Kooperatiflerin Belediye denetimli özel Halk araçlarına dönüşümü

            Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/05/2015 tarih ve 46539836-315-2015-4042 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           6360 sayılı Kanunla Büyükşehir statüsüne kavuşan İlimizde, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f maddesine göre (Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek), toplu ulaşım ile ilgili iş ve işlemleri yürütme yetkisi Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) geçmiş bulunmaktadır.

            İlimizde Belediye otobüsleri, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsleri, Kooperatif araçları, Birlik Araçları ve Köy Statülü araçlar başlıkları altında beş farklı toplu taşıma düzeni bulunmakta olup, 4736 Sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkartılan Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği hükümlerince 65 yaş üstü, engelli, gazi, şehit yakını, milli sporcu, posta dağıtıcısı, vb. vatandaşların ücretsiz taşınma hakkı yine aynı yönetmeliğin 3/1-d maddesinde tanımlanan (Şehir içi toplu taşıma: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreaktif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup da mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlar ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler olarak tanımlanmıştır.) araçlar ve sistemler ile yapılabilmekte olup, bahse konu niteliklere uyan araçlar ise belediye otobüsleri ya da belediye denetimli özel halk otobüsleridir.

            Kooperatif, birlik ya da köy statülü araçlar hali hazırda belirtilen nitelik ve şartlara haiz olmadığından ücretsiz taşıma hakkına sahip kişileri taşıyamamakta ayrıca İl ve İlçe Trafik Komisyonlarınca alınan kararlar neticesine sadece kendi bölgelerinin yolcularını taşımak zorunda olduklarından hem vatandaşları mağdur etmekte hem de bünyelerinde yeter sayıda aracın üzerinde araç bulundurmak zorunda kalarak milli gelirin kaybına sebep olmakta ve ayrıca maddi zarara uğramaktadırlar.

            Vatandaşlarımızın, 4736 Sayılı Kanun ve diğer kanunlarla sahip olduğu hakkı olan taşıma ihtiyacı, Büyükşehir Belediyesince yeni hatlar açılarak giderilmeye çalışılmakta olup, İl genelindeki tüm ihtiyacı karşılamak için yaklaşık 1200 adet otobüse ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması Belediye imkânları ile kısa vadede mümkün olamamakla birlikte, tesis edilen hatlar, aynı güzergâhlarda taşıma yapan esnafın da maddi gelir kaybına ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. İl genelindeki bir kısım Şoförler ve Otomobilciler Odaları ve Kooperatifler tarafından, Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve diğer organları tarafından belirlenen nitelik ve şartlarda, 4736 Sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde çalışma taahhüt ve talepleri bulunmaktadır.

            Kooperatif ve birlik araçlarının Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenecek süre içinde mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen araçlarla her bir taşımacının toplumsal hizmetten ziyade kendi çıkarları doğrultusunda çalışmaktan çıkarak var olan kaynakların atıl kullanımına son verecek ve taşımacılık sektöründe hizmet veren kooperatif ve işleticilerine planlama, yatırım, işletme, yönetim ve denetim bakımından birbirinden bağımsız hareket etmeyen, hizmette bütünlük sağlayan, verimli verimsiz hat kavramını ortadan kaldıran havuz sistemi (gelir+hat havuzu) ile çalışmaya geçilebilmesi hususunda kurumsal bir yapının oluşturularak toplu ulaşımda dönüşümün gerçekleştirilmesi fikri tarafımızca da olumlu karşılanmaktadır.

            Belediyemiz araçları ile yerine getirilen bir takım taşıma hizmetlerinin, kooperatif ve birlik araçlarının, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü niteliği kazanarak yerine getirilmesi durumunda, yeni araç alım maliyetleri, işletme, bakım-onarım giderlerinin yapılmayacağı hususları da dikkate alındığında Büyükşehir Belediye Meclisimizce;

            Belirli bir hat ve güzergâhta çalışan belediye, kooperatif ve birliklerin araç nitelik, yaş, çalışma düzeni, ücret tarifesi, sefer saat ve sayıları, araç sayısı vb. kriterlerinin Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenmesine,

            İdare tarafından sunulan asfalt yol kaplama, kapalı durak hizmeti, kaldırım cepleri yapma, depolama alanları, çıkış ile üst yapı kullanım hizmetlerin kullanım bedeli olarak Elektronik ücret toplama sistemi kullanılarak, 2015 yılı için %1,5 2016 yılı ve sonrasında  % 2 hizmet bedeli alınmasına, 

            İlgililer ile sözleşmenin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesine, alınacak hizmet bedelinin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin banka/bankalar nezdinde açılı bulunan hesabına yatırılmasına ve bu şekilde sözleşme imzalanan birlik ve kooperatiflerin Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsüne dönüşümünün sağlanması hususlarında karar alınmak üzere, yazının Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Muğla Büyükşehir Belediye araçları ile yerine getirilen bir takım taşıma hizmetlerinin, kooperatif ve birlik araçlarının, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü niteliği kazanarak yerine getirilmesi durumunda, yeni araç alım maliyetleri, işletme, bakım-onarım giderlerinin yapılmayacağı hususları da dikkate alındığında

            Belirli bir hat ve güzergâhta çalışan belediye, kooperatif ve birliklerin araç nitelik, yaş, çalışma düzeni, ücret tarifesi, sefer saat ve sayıları, araç sayısı vb. kriterlerinin Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenmesine,

            İdare tarafından sunulan asfalt yol kaplama, kapalı durak hizmeti, kaldırım cepleri yapma, depolama alanları, çıkış ile üst yapı kullanım hizmetlerin kullanım bedeli olarak Elektronik ücret toplama sistemi kullanılarak, 2015 yılı için %1,5 2016 yılı ve sonrasında  % 2 hizmet bedeli alınmasına, 

İlgililer ile sözleşmenin imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine, alınacak hizmet bedelinin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin banka/bankalar nezdinde açılı bulunan hesabına yatırılmasına ve bu şekilde sözleşme imzalanan birlik ve kooperatiflerin Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsüne dönüşümünün sağlanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.