Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 17                              

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 145 ada, 10 parsel numaralı 547.00 m² yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine istinaden  Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/01/2017 tarih ve 99506623-301.01/28  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;