Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :170               

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkiindeki yaklaşık 69 ha büyüklüğündeki mülkiyeti Ormana ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi

 Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı’nın 13/05/2015 tarih ve 33887833-301.01-999 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” şeklindedir.

                Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkiindeki yaklaşık 69 ha büyüklüğündeki mülkiyeti Ormana ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi amacı ile        Yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası yeri için; Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkiindeki yaklaşık 69 ha büyüklüğündeki mülkiyeti Ormana ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.