Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :171                

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca; Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından İlimiz koylarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında oluşabilecek tekne gereksinimini karşılamak amacıyla Filika A ve Filika B isimli teknelerini bağışlama kararı aldıklarını, iki adet teknenin bağışlanması

 Çevre Koruma ve Kontrol  Başkanlığı’nın 13/05/2015 tarih ve 13327030-825.03.02-998 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” şeklindedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin g bendi de “Şartlı bağışları kabul etmek ” şeklindedir.

Söz konusu mevzuatlar hükmü uyarınca; Deniz Temiz Derneği/Turmepa tarafından İlimiz koylarında Büyükşehir Belediyemiz tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında oluşabilecek tekne gereksinimini karşılamak amacıyla Filika A ve Filika B isimli teknelerini bağışlama kararı aldıklarını, iki adet teknenin bağışlanması amacı ile yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca; İlimiz koylarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması çalışmalarında oluşabilecek tekne gereksinimini karşılamak amacıyla Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından Filika A ve Filika B isimli teknelerinin Muğla Büyükşehir Belediyesine bağışlanmasının kabulüne meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.