Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 173                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

n) Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2017 tarihli raporunda;

       26.04.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2499 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2017 tarih ve 53618066-310.99-2499 sayılı yazısında;

       Kararın devamı için tıklayınız.