Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :174               

Karar Tarihi :11/11/2014   

KONUSU:

MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ EMİRBEYAZIT MAHALLESİ 582 ADA 147 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA AİT "BELEDİYE HİZMET ALANI" AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.

 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.11.2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

03.11.2014 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2014 tarih ve 36521862-310.01.04-21602 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  (Muğla İli, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada, 147 parsel) konusu görüşüldü.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlimiz Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. Aynı Kanunun ile kurulmuş olan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları ile İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, tapunun 30 pafta, 582 ada, 147 parsel numaralı,16.246,67m2yüzölçümü olan taşınmaz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir.

Söz konusu taşınmaz 29.01.1985 tarihinde Mülga İmar ve İskan Bakanlığı (Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü) tarafından onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında “Resmi Kurum Alanı – Y.S.E.” kullanımında kalmaktadır. Yapılaşma şartları ise; İnşaat Düzeni: Ayrık; Ön Bahçe Uzaklığı: 15.00 m. – 5.00 m.; Yan Bahçe Uzaklığı: 5.00 m.; Arka Bahçe Yan Bahçe Uzaklığı: 5.00 m.; Çatı Meyili: %33; Saçak Genişliği: Max: 1.20 m. belirlenmiştir.

Bahse konu taşınmaz üzerinde Başkanlığımıza ait yapılar olduğundan ve Yol, Su ve Elektrik Genel Müdürlüğü adında bir Kurumun bulunmamasından dolayı; söz konusu taşınmaza ait 1/1.000 ölçekli “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı Uygulama imar planı değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan plan değişikliği teklifinde herhangi bir ihdas ya da tevhid işlemine gidilmeyecek olup; yukarıda belirtilen yapılaşma şartları aynen korunarak; TAKS: 0.40; KAKS: 2 olarak teklif edilmiştir. Denilmektedir.

Komisyonumuzca uygun bulunarak oybirliği ile kabul edilen, İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada, 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi 5216 Sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.