Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 175                             

Karar Tarihi   : 12/07/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Kamu Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C adlı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.07.2018 tarihli raporunda;

        10.07.2018 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.3425 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Kamu Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C adlı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.3425 sayılı yazısında;