Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :176                           

Karar Tarihi :11/06/2015              

KONUSU:

Gündem

05/06/2015 tarihinde gönderilen 26 maddelik Ana Gündeme 17 Konunun ilave edilmesi ile;                                                                                                                                      

1- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) 2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifeleri b) Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği  b) Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında  c) İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  ç) İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği  d) İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği  e) İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, N18-C-24-B-2-A pafta; Trafo Alanı teklifi; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği f)  Seydikemer İlçe Merkezindeki Lise binasının ve yeni yapılmaya devam eden ortaokul binasının önünden geçen “Lise Caddesi” adlı caddeye “Özgecan  ASLAN” ve Seydikemer ilçe merkezindeki yeni hizmete giren Şehit Gürkan AKAN İlkokulu binasının önünden geçen ve Eşen  çayına kadar devam eden “1. Bulvar” adlı caddeye "Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ" adının verilmesi ile ilgili  Seydikemer İlçe Belediyesi Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 70 sayılı kararının onaylanması  g) İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu   ğ) İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait “Askeri Alan” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı h) İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ı) İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği i) İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  j) İlimiz Ortaca İlçesi Sarıgerme Mahallesi 196 ada 5 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği k) İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği l) İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı     m) İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520, 2522, 803 ve 3523 parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği n) İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520, 2522, 803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3- Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarih ve 161 no.lu kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına dair yazı ekinde yer alan teklif kabul edilmiştir. Ancak Meclisimize sunulan ek tarife cetvelinin “DEĞİŞEN” başlıklı bölümünün; AÇIKLAMALAR bölümünde yer alan;  Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz)  kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. Şeklinde yazılması gerekirken sehven, tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır ifadesi yer almamıştır. Ekli 2015 yılı hizmet gelir tarifesinin AÇIKLAMALAR bölümünün 1. satırının yukarıda belirtildiği şekliyle görüşülmesi 4. 2015 yılında Ortaca Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifelerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince görüşülmesi 5. S.S. Kavaklıdere Sulama Kooperatifine, hizmet alanı içerisinde bulunan; Akkabuz, Kanyaş, Demircialan, Kozdere, Çobandere, Bayrambeller, Kozeccik, Sarıyer ve Alan Mevkilerindeki sulama suyu kaynakları ve sulama tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapılabilmesi için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz olarak devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 6. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün et taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Frigorifik Donanımlı Kamyonun ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) Adet 4x2 Pick-Up aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2004 - 5234/4 md)  gereğince temini hususunun görüşülmesi  7. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (r) bendi, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı 25. Maddesi ve ek 5. Maddesi hükmü uyarınca dere ıslahlarının Muğla Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından yapılması ve bu iş ile ilgili tahakkuk eden harcamaların Muğla Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması konusunda yetki devri yapılması hususunun görüşülmesi  8. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından, ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan Milas İlçesi Selimiye Mahallesi 170 ada 1 parselde bulunan 288,00 m² yüzölçümlü ve 170 ada 2 parselde bulunan 1.152,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazlar ile Menteşe İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 839 parsel numaralı 9.050,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 9. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından, ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi 432 ada 78 parsel numaralı 4.044,00 m²  yüzölçümlü ve 432 ada 79 parsel numaralı 5.152,00 m² yüzölçümlü, içerisinde Sulama Pompa İstasyonu bulunan tarla niteliğindeki Hazine adına kayıtlı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 10. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan; Datça İlçesi Emecik Mahallesi 122 ada 4 parsel numaralı 5.300,77 m² yüzölçümlü taşınmazın mülga Datça-Emecik Köyü Tüzel Kişiliği’ne  ait 17/160 oranındaki hissesinin Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi 11. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 4 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 12. Mülkiyeti Belediyemize ait ve boş tarla olarak kullanılan Dalaman İlçesi, Şerefler  Mahallesindeki 3194  sayılı İmar Kanunun 17. maddesi kapsamında şuyulu  231 ada, 6  nolu parsel maliklerine satılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi  13. İlimiz, Yatağan ilçesi, Eskihisar mahallesi, Stratonikeia Ören yeri sınırları içerisinde yer alan 21 pafta, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1391, 1392, 1393, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1278, 1279, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 ve 1298 parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/o  maddesi  ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddelerine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi  14. Kadro iptal ihdas değişikliklerinin  görüşülmesi 15. Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunarak yaşatılmasına esas olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde çalışmaların devam ettiği Stratonikeia, Knidos, Burgaz, Pedasa, Myndos, Letoon, Tlos, Kaunos, Beçin, Labraunda ve Euromos Arkeolojik Kazılarına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendi ve 75. maddesinin (a) bendi uyarınca ayni yardımda bulunulması hususunun görüşülmesi  16.Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi  17.Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Terminal Alanı (Otogar) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi 18.Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 19. Bodrum İlçesi, Mumcular Sazköy Mahallesi, Asartepe Mevkii Ormandan tahsisli alan üzerinde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi 20.Ortaca İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi  21. Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 642 ada, 358 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi   22. Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 63 ada 60 parsel 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 23. Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, Kolçak Mevkii, N20c-13a-2d pafta, 60 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 24. Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 12 ada, 207 parsel güneyi cephesi yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 25. Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, mülkiyeti Havacılar Sitesine ait 180 ada, 1 parsel  nolu taşınmazda 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi 26. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi 27.Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü’nün Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçesinde yapacağı sinyalizasyon sistemi, yatay ve düşey işaretleme ve durak çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet Kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi 28. Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere bağlı tekneler için Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınacak kararlar ve şartlar doğrultusunda "Geçici Çalışma/ Güzergah İzni Belgeleri" düzenlenecek olması nedeniyle; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin yazı ekinde yer alan tekliflerin görüşülmesi   29. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Personel giderleri ödemelerinde, Yeni araç alımı yapılması nedeniyle sigorta giderlerinde, Araç sayısında artış olması nedeniyle Taşıt bakım onarım giderlerinde ve kırtasiye alımlarında kullanılmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekli cetvelde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi 30. 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine hizmet edecek; Bodrum İlçesi Dağbelen Mahallesinde kurulması planlanan 1 nolu transfer istasyonu için yaklaşık 1.000,00m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 31. 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama tesisine hizmet edecek; Bodrum İlçesi Yalı Mahallesinde kurulması planlanan 2 nolu transfer istasyonu için yaklaşık 1.010,00m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi 32. Menteşe Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih 66 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına 10 (on) yıllığına bedelsiz tahsis edilen, Menteşe İlçe Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan ekli krokide “A” harfi ile gösterilen, içerisinde büfe, çay bahçesi ve tuvaletin bulunduğu 755,07m²’lik sosyal tesis işletmesinin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (MELSA); 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına, 3.000,00TL  bedel üzerinden işletmesinin devredilmesi hususunun görüşülmesi 33. Mülga Muğla İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi 48/2012-4 izin nolu 2.29 ha alanda 08.06.2012 – 08.06.2015 tarihleri arası 3 yıl süreliğine kum ve çakıl amaçlı Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Ham Maddesi Üretim İzin Belgesi verilmiştir. Mumcular Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihinde sona ermiş ancak adı geçen İzin Belgesinin Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna Bildirilmediğinden konu ile ilgili herhangi bir devir kararı alınmamıştır. “İzin Belgesi” nin Bodrum Belediye Başkanlığı’na Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak protokol ile devredilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi 34. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen  ekli listedeki Yaraş mahallesi 166 ada 16 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis ve tashihen mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  35. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Dalaman İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi   36. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi   37. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Köyceğiz İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  38.6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Marmaris İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  39. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Ortaca İlçesi sınırları içinde bulunan, ekli listede belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet, tahsis ve irtifak haklarının devrinin yapılması hususunun görüşülmesi 40. Seydikemer İlçesi  Alaçat Mahallesi 1380 parsel numaralı 3.950,02 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Seydikemer İlçesi Alaçat Mahallesi 1383 parsel numaralı 5.406,10 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Seydikemer İlçesi Karaköy Mahallesi 608 parsel numaralı 2.259,93 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi  41. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/3 Tebliğ Nolu Gemilerden Atıkların Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre; tarafların katılımı ile hazırlanarak Ek–1 nolu tabloda gösterilen Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca ilgililerden talep edilecek ücretlere göre; İlimiz sınırları içerisindeki denizlerde, deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması amacıyla hizmet verecek atık kabul teknelerinde verilen hizmetin karşılığı olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi  42. 6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilen, Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  43. Organizasyon Şemasının Güncellenmesi, 43 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.