Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :176                

Karar Tarihi :11/11/2014   

KONUSU:

MUĞLA ORTACA İLÇESİ BEŞKÖPRÜ MAHALLESİ 312 ADA 7 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 İmar ve Bayındırlık Komisyonu 11.11.2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

 Meclis Üyesi Avukat Gültekin AKÇA,  Konuyla İlgili Taraf Olması Nedeniyle,  Görüşme Esnasında Meclis Toplantı Salonunda Bulunmamıştır.

03.11.2014 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2014 tarih ve 36521862-310.01.04-21367 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   (Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parsel ) konusu görüşüldü.

07/11/2014 Cuma günü saat 10.00 Ortaca Belediyesine gidilerek konunun yerinde incelenmesine karar verildi.  

Komisyonumuzca  07/11/2014 Cuma günü saat 10.00 Ortaca Belediyesine gidilerek konunun yerinde incelemesi yapıldı ve 11.11.2014 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Caddesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   (Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parsel ) konusu görüşüldü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi:     23.05.2014 tarih ve 396 sayılı Ortaca Belediye Başkanlığı yazısı.

İ1gi yazı ile İlimiz Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve 2014/253 K. kararı ile iptal edildiğinden bahisle; ilgili Mahkeme Kararına istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin yapılması istenilmektedir.

Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; 312 ada 7 nolu parselin 17.05.1985 tarihinde onaylanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarında (Ek-1) “Yol”, “Otopark” ve “Konut + Ticaret” kullanımına sahip olduğu; taşınmaz sahibinin talebi ile Ortaca Belediyesinin 04.04.2012 gün ve 24 sayılı Meclis Kararı (Ek-2) ile anılan parselin “LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu” kullanımına dönüştürüldüğü ve buna yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Ek-3) teklifinin kabul edildiği tespit edilmiştir. Bahsi geçen plan değişikliğine karşı açılan davalar neticesinde; Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve 2014/253 K. Sayılı kararı (Ek-4) ile Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 ada 7 parsel numaralı taşınmazda yapılmış olan “LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu” amaçlı imar planı değişikliğine yönelik 04.04.2014 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı iptal edilmiştir.

Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2012/687 E. ve 2014/253 K. Sayılı kararında “bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile bilirkişi raporunun beraber incelenmesi neticesine; Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkın Yönetmelik hükümlerine göre dava konusu taşınmazda, kavşak mesafesi açısından LPG ikmal ve akaryakıt satış istasyonu kullanımının geliştirilmesinin planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu meclis kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Parsel maliki tarafından İlçe Belediye Başkanlığına 21.05.2014 tarihinde verilen dilekçede (Ek-5) ise söz konusu mahkeme kararında plan değişikliğinin iptal edilme gerekçesi olarak gösterilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında bulunan Akaryakıt Satış İstasyonu olarak belirlenen alanlarda Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin şehir içi LPG İkmal ve Akaryakıt Satış İstasyonu tesislerinde geçerli olmayacak şekilde düzenleme yapılarak bahse konu yerinin yeniden LPG İkmal ve Akaryakıt Satış yeri olarak planlanmasını talep etmektedir.

Dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Ortaca Belediyesinin 04.04.2012 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onayladığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu taşınmaz “Yol”, “Otopark” ve “LPG İkmal ve Akaryakıt İstasyonu” olarak planlanmış olup; aynı plan değişikliklerinin plan notlarının 3. maddesinde ise “Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100000 ölçekli Aydın Muğla Denizli Çevre Düzeni Planı Hükümleri, Mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” denilmektedir. İlgili hüküm doğrultusunda Ortaca İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümlerinin 2.11. maddesinde ise “2.11. Akaryakıt İstasyonları: Bu alanlarda ‘Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulacaktır.” denilmekte olduğundan; konu ile ilgili olarak herhangi bir işlem tahsis etmeden önce anılan Yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca; parsel malikinin talebi doğrultusunda söz konusu Yönetmeliği uygulamamak Başkanlığımız yetkisinde olmadığından; talep uygun mütalaa edilememektedir.

Sonuç olarak; imar planının iptal edilmesiyle bölge plansız bir konuma gelecek olup önceki planda kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceğinden planlar iptal edildikten sonra yeniden plan yapılması zorunlu olduğundan ilgilisi tarafından gerek mahkeme kararı ve gerekse yeni bir teklif ile başvurulmadığından söz konusu 312 ada 7 numaralı parselin 17.05.1985 tarihli plandaki kullanımına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (Ek-6) dosyası hazırlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile söz konusu parselin bulunduğu alan “yol”, “otopark” ve “Konut + Ticaret” kullanımına yeniden dönüştürülmüş; imar durumu, yapı nizamı ve 17.05.1985 tarihinde onaylanan plana ait plan hükümleri aynen korunmuş olup; plan değişikliği plan hükümlerine ise “1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı Hükümleri, mevcut imar planı hükümleri, 3194 Sayılı İmar Kanunu Maddeleri geçerlidir.” hükmü eklenmiştir. Denilmektedir.

Komisyonumuzca uygun bulunarak oybirliği ile kabul edilen, Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 ada 7 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Yol”, “Otopark” ve “Konut + Ticaret” amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.