Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :177                           

Karar Tarihi  :11/06/2015              

KONUSU:

Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifeleri 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 26/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            Plan ve Bütçe komisyonu 26/05/2015 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Toplantıda Komisyon Başkanı olarak Süleyman DAĞDELEN, Başkan Yardımcısı olarak Mustafa SARUHAN seçildi. Meclisimizin 14/05/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinde yapılan değişiklik ve ek tarifeler Komisyonumuzun 26/05/2015 tarihli toplantılarında incelendi.                                          

  Kavaklıdere Belediyesinin 03.04.2015 tarih ve 2015/46 sayılı Meclis Kararı ile 2015 yılı gelir tarifesinde yapılan değişiklikler ve ek tarifeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, gereğince değerlendirilmiş, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 

1- 2015 Yılı Gelir Cetveli Tarifesinin 5.maddesindeki İmarla ilgili Tarifelere Asansör Muayene İzin Ücret belgesi için yapılan ek tarife (20.12.1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Yönetmelik gereği müracaat etmeleri halinde alınacak) ücreti;

                a) 1-4 kat arası asansör ruhsat ücreti için:                                      700,00 TL

            b) 5-8 kat arası asansör ruhsat ücreti için:                                         1.000,00 TL

            c) 9-12 kat arası asansör ruhsat ücreti için:                                       1.200,00 TL

            d) 13 kat üzeri asansör ruhsatı ücreti için:                                        1.500,00 TL

            e) Ticari vb. yerlerde yük asansörleri için:                                        1.800,00 TL

            f) Ruhsat yenileme harcı için:                                                              200,00 TL

            2- Fen Elemanları ve Kayıt Yenileme Ücreti;

            a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti için:                                  250,00 TL

            b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti için:                        250,00 TL olarak ek tarife yapılarak ve;

            3- 2015 yılı Gelir Cetveli Tarifesinin 5.maddedeki imarla ilgili Tarife Ücretinin;

            Bina Kontrol Ücreti (Yapı Kullanma aşamasında) Toplam inşaat alanı m² x 5,00 TL şeklinde değişiklik yapılmıştır. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

            2015 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifeleri konusunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 Sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.