Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :178                              

Karar Tarihi :11/11/2014                  

KONUSU:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN MÜLKİYETİNDE BULUNAN FETHİYE İLÇESİ KARAÇULHA MAHALLESİ 5038 PARSEL NUMARALI 14.570,00 M² TARLA ÜZERİNE SERA TESİSİ KURMAK AMACI İLE 10 YIL SÜRELİĞİNE KİRAYA VERİLMESİ                                                  

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2014 tarih ve 47720051-301.01-27128 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;  

 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² tarla üzerine Sera Tesisi kurmak amacı ile 10 yıl süreliğine kiralanmak istenilmektedir. Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlemlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği gerçekleştirilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ‘Kiralarda sözleşme süresi’ başlıklı 64. maddesinde  “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” hükmündedir.

Bununla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. maddesi (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmündedir.

Yukarıda açıklanan talep ve yasa hükümleri gereği Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 5038 parsel numaralı 14.570,00 m² tarlanın üzerine Sera Tesisi kurmak amacı ile kiraya verilmesine ve kira süresinin on yıl ile sınırlanmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.