Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :179                

Karar Tarihi :11/11/2014    

KONUSU:

DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU TARAFINDAN KAPANAN KÖY VE BELDE BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT PAYLAŞIMA KONU EDİLEN VEYA DEĞERLENDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ KAPSAMINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE ULA BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE TAKSİM VE TESCİLİ

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/11/2014 tarih ve 47720051 –301.01/  26676 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;  

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların karar ekindeki Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Ula Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.