Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :180            

Karar Tarihi  :11/06/2015     

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

              b) Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

“İlgi:   22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca;İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 53618066-310.01-1654 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: 08.04.2015 tarih ve 2540 sayılı Seydikemer Belediye Başkanlığı yazısı.

İlgi yazı ile İlimiz Seydikemer İlçesi Menekşe Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Muğla Üniversitesi adına Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23.10.2014 tarihinden itibaren 12 ay süreli, Kemer Yüksekokulu Kampüs Alanı yapımı amacıyla tahsisli, 191.042 m2 yüzölçümlü alanda “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği talep edilmektedir.

Bahse konu alan üst ölçekli plan kapsamında incelendiğinde; 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı” ve "Sanayi Alanı"nda  kaldığı ve plan hükümlerinin 8.9.4’üncü maddesi doğrultusunda plan teklifinin hazırlanmış olduğu anlaşılmıştır.

Planlama talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; dosyasında Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, D.S.İ 21. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Mülga İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş., Orman Genel Müdürlüğü Muğla Orman Genel Müdürlüğü görüşlerinin ve Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Rektörlüğü-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na ait talep yazısının yer aldığı tespit edilmiştir. (EK-1)

Teklif plana ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

 • D.S.İ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 15.02.2013 tarih ve 88505 sayılı yazısı ile “söz konusu alanda herhangi bir proje sahaları kapsamında kalmadığı, ancak sahanın kenarında kurum tarafından önceki yıllarda ıslah gerçekleştirilmiş taşkın tesisinin bulunduğu, taşkın tesisi ve servis yoluna herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği”,
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.04.2013 tarih ve 6853 sayılı yazısı ile “İmar planı notlarına “Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir.”  kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” ibaresinin konulması, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uyulması gerektiği,
 • AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 29.03.2013 tarih ve 8719 sayılı yazısı ile “planlarda işli alan üzerinden kurumlarına ait izin, irtifak hakkı bulunan 31,5 Kv-2(3x3/0)AWG (çift devre) iletkenli Uğurlu DM-Seki DM’yi besleyen, Enerji Nakil Hatlarının geçmekte olduğu, bu hattın yatayda ve düşeyde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen emniyet mesafelerinin korunması ve ihlal edilmemesi gerektiği, buna göre ENH’ından 7,50 sağ ve 7,50 metre sol olmak üzere toplam 15,00’er metre yatayda yaklaşılmaması şartı ile bu tesislerin yapılmasında bir sakınca bulunmadığı” bildirilmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 22.08.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknikEtüd Raporuna göre söz konusu taşınmaz yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Uygun Alan-1 (Zemin Ortam, UA-1), Uygun Alan-2 (Kaya Ortam, UA-2) ve Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar (ÖA-2.1) olmak üzere üç alan olarak değerlendirilmiştir. (EK-2)

            Hazırlanan imar planı teklifinde;“Yüksek Öğretim Tesis Alanı” içerisinde 20 metrelik taşıt yolunun düzenlendiği ve 10 metrelik taşıt yolunun 30 metreye çıkarıldığı anlaşılmıştır.

           Planlama alanının 191.042 m2olduğu ve teklif planda E:0.75 (Toplam Taks 0.15i geçemez) Yençok: 15.50 m (5 Kat) verildiği, bu doğrultuda 141 000 m2 toplam inşaat alanının oluşacağı anlaşılmıştır.

Söz konusu teklif imar planına esas plan hükümleri;

 1. Elektrik, Su, Kanalizasyon Haberleşme Tesisi vb. Teknik Alt yapı Tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden yapı kullanma ruhsatı verilemez.
 2. Sığınak Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
 3. Ada ölçeğinde yapılanmaya gidildiği zaman yapılar arasındaki mesafeler en az 10 mt. olacaktır. Ada ölçeğinde yapılanmaya gidildiği zaman peyzaj projesi düzenlenmeden inşaat ruhsatı verilemez.
 4. Yapılacak inşaatlarında arıtma tesisi yapılması zorunludur. Arıtma tesisle birlikte tüm alt yapı tesisleri tamamlanmadan yapıya kullanma ruhsatı verilemez. Münferit yapı yapılması halinde sızdırmasız fosseptik yapılacaktır.
 5. Yapılarda “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile 22.08.2013 tarihinde İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik-jeotekniketüd raporuna uyulacaktır.

1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritasında (ÖA-2.1) sembolü ile gösterilen alanlarda, mevcut ve inşaat aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, tekniğe uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.

 1. İnşaat aşamasında açığa çıkacak kaya blokları açıkta bırakılmayarak temizlenmesi gerekmektedir.
 2. İnceleme alanının ve komşu parsellerin güvenliği sağlanmadan yapılaşmaya gidilmemelidir.
 3. Çevre ve yüzey sularının drenajı mutlaka yapılmalıdır.
 4. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.
 5. Parsel, bina bazında yapılacak zemin etüdlerinde temel tipi ve temel derinliği belirlenmeli, yapı yüklerinin oturacağı birimleri mühendislik parametreleri şişme,
 6. oturma, taşıma gücü, şev stabilte analizleri ayrıntılı olarak yapılmalı ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak problemlere göre gerekli önlemler alınmalıdır.
 7. Kütle hareketlerine karşı eğimin arttığı bölgelerde yapılacak olan yapılaşma, yol gibi planlar yapılmadan önce eğimin arttığı yönde teraslamalar, taşduvar ile stabilite sorunların önlenmesi gerekmektedir. Zemin etütlerinde daha detaylı araştırma yapılmalıdır.
 8. Üniversite alanında binalara kot binanın oturduğu tabii zemin köşe kotları ortalamasından verilecektir.
 9. Yapılanma koşulları:

Yüksek Öğretim Tesis Alanı:

E:0.75 (Toplam Taks 0.15i geçemez)

Yençok: 15.50 m (5 Kat)

-Yapı Yaklaşma Sınırı içinde kalmak ve planla belirlenen yapı emsali ile bina yüksekliğini aşmamak şartıyla yapılarda bina boyu serbesttir. Cephe kaplama malzemesi serbesttir.  Yapılarda teras çatı yapılabilir. Çatı malzemesi, eğimi ve şekli serbesttir. Cephelerde uygulanacak kapı ve pencere ölçüleri serbesttir.

- “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun İle Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 13. Maddesinin  8. Fıkrası gereği; yukarıda fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, yükseköğretim kurumlarınca …. Özel ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Orman Ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilebilir... İzin verilen alanda yapılacak Yol ve açık olarak düzenlenen; Otopark, Garaj, Havuz, Spor Alanları Ve Benzeri Tesisler İle Enerji Nakil Hattı, Su İsale Hattı, Haberleşme, Doğalgaz Hattı, Kanalizasyon gibi her türlü altyapı tesisleri ve yine nu kanunun 17nci maddesine göre genel kamu hizmetlerine yönelik verilen izinler hariç olmak üzere, binaların taban alanları toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde on beşini geçemez.

 1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün 15.02.2013 tarih ve 88505 sayılı yazısı gereği taşkın tesisi ve servis yoluna herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.
 2. Aydem Elektrik Dağıtım AŞ. Müdürlüğü’nün 29.03.2013 tarih ve 8719 sayılı yazısına göre; Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen yatayda 7.50m. sağ ve 7.50m. sol olmak üzere toplam 15.00 m. yaklaşılmaması gerekmektedir.
 3. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün; 14.04.2015 tarih ve 3397 sayılı yazısı gereği yapılması planlanan Meslek Yüksek Okulu planlaması için, saha orman arazisi olduğundan, kurumumuzca yapılacak işlem bulunmamaktadır.
 4. Alanın sınırları bahçe duvarı, çit vs. ile çevrilecektir. Bahçe duvarı, çit vs. bir bina için yapılabileceği gibi birden çok binanın dış sınırını kapsayacak şekilde de yapılabilir.
 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.04.2013 tarih ve 6853 sayılı yazısı gereği uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 ve EK-2 listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
 6. Bu planda açıklanmayan hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Planı hükümleri geçerlidir.
Şeklinde düzenlenmiştir.

Dosyasında yapılan inceleme sonucunda, söz konusu alana dair çevresindeki mevcut onaylı imar planlarındaki yapılaşma koşullarının E:0.50 ve yapı yüksekliğinin 3 kat olarak görülmektedir. Konu bu haliyle değerlendirildiğinde teklif edilen 7 nolu plan hükmünün inşaat alanı bölümünü tanımlayan kısmı hakkında Dosyasında yapılan inceleme sonucunda, söz konusu alana dair çevresindeki mevcut onaylı imar planlarındaki yapılaşma koşullarının E:0.50 ve yapı yüksekliğinin 3 kat olarak görülmektedir. Konu bu haliyle değerlendirildiğinde teklif edilen 7 nolu plan hükmünün inşaat alanı bölümünü tanımlayan kısmı hakkında

 7. “Yapılaşma Koşulları

Yüksek Öğretim Tesis Alanı:

E:0.75 (Toplam Taks 0.15i geçemez)

Yençok: 15.50 m (max 5 Kat)" bölümünün

7.  “Yapılaşma Koşulları

Yüksek Öğretim Tesis Alanı:

E:0.50

Yençok: 3 Kat

şeklinde daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca "Yüksek Öğretim Tesis Alanı"nın güneyinden geçen ve taşıt yolu ulaşımını sağlayan 20 metre ve 30 metre genişliğindeki yollardan 20 metrelik yolun açılmasının uygun olacağı, aksi durumda "Yüksek Öğretim Tesis Alanı"na ulaşımın sağlanamayacağı ancak teklif planda mevcut 10 metrelik yolun 30 metreye çıkarılan yolun bu aşamada uygun olmayacağı anlaşılmıştır. Söz konusu yolun Ulaşım Ana Planı'nda değerlendirilmesi gerektiğinden sebeple böyle bir kararın verilmesinin sakıncalı olacağı düşünülmektedir.

Buna ek olarak; 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereği Nazım ve uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir denilmektedir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde, Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Seydikemer İlçesi Menekşe Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Muğla Üniversitesi adına Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23.10.2014 tarihinden itibaren 12 ay süreli, Kemer Yüksekokulu Kampüs Alanı yapımı amacıyla tahsisli, 191.042 m2 yüzölçümlü alanda “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR:Yukarıda Özet metni çıkarılan Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ilişkin dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup plan notlarından 7 nolu plan notunun;

“ 7. Yapılaşma Koşulları

Yüksek Öğretim Tesis Alanı:

E:0.75 (Toplam Taks 0.15i geçemez)

Yençok: 15.50 m (max 5 Kat)" 

Kısmının , binaların eğitim binası olacağı göz önünde bulundurularak 0.75 inşaat emsalinin oldukça yüksek olduğu, bu emsalin 0.50 olmasının çevre dokusu ve kampus yapılanmasına  daha uygun olacağı, tabanda ve iç yüksekliklerde kısıtlama konulmasının yapılaşma sırasında engel teşkil edebileceğinden TAKS ve Yençok değerinin kaldırılmasına  ve alanda yurt binalarının da yapılabileceği göz önünde bulundurularak kat adedinin 4 kat olması gerektiği kanaatine varıldığından bahse konu 7 nolu plan hükmünün ilgili bölümünün;

“7.  “Yapılaşma Koşulları

Yüksek Öğretim Tesis Alanı:

E:0.50

Yençok: 4 Kat”

Olarak değiştirilmesinin ve alanın güneyinde önerilen 30 mtrelik yolun planda işli olmasının uygulamada bir sorun yaratmayacağı, yolun gerçek kapasitesine ulaşana kadar ihtiyaç duyuldukça genişletme olanağı olabileceğinden plandan kaldırılmasına gerek bulunmadığı, kamuya ait ve kamu yararı gerektiren bir işlem olması nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planının eşzamanlı olarak belediye meclisimizce onaylanmasının mümkün olduğu anlaşıldığından “Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı”nın 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi Hürol ÖNDER’in; “Komisyondaki görüşmelerde TAKS ve KAKS uygulaması ve üç kat söz konusuydu. Daha sonra düzeltme yapılarak bu Emsal 0.50 ve dört kata çıkarıldığı için ve de bu kararı yazılmış haliyle ancak bugün görebildiğim için Ben gerekçemi geri çekiyorum. Ben de olumlu oy kullanacağım.”  Şeklindeki önerisiyle; Seydikemer İlçesi, Orman Deposu Mevkii, “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun Komisyon üyesi Hürol ÖNDER’in de olumlu oyu ile komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.