Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :181               

Karar Tarihi  :11/06/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

            c) İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 53618066-310.01-1656 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: Başkanlığımız evrağına 07.04.2015 tarih ve 8570/27692 sayı ile kayıtlı parsel maliki  vekilinin dilekçesi.

İlgi dilekçe ile İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı, zeytin bahçesi nitelikli, toplam 8.458.61 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar (Ek.5) üzerinde "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talep edilmektedir.

        Dosyasında yapılan incelemeye göre;

 1. Söz konusu taşınmazlar 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “ Tarım Arazisi” ile "Sulak Alan Tampon Bölge Sınırı"  kullanımında kaldığı ve plan notlarının 8.3.12.1 Özel Ürün Arazilerine ilişkin hükme göre (Ek.4);
 • Zeytinlik alanlarda, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümlerinin geçerli olduğu,
 • Bu alanlarda, zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Mülga T.C. Tarım Ve Köy işleri Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu,
 • Belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahaların imar hudutları kapsamı içine alınması halinde, çiftçinin barınma ihtiyacını karşılayacak yapı ile altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma alanı, zeytinlik alanının %10’unu geçemeyeceği,
 1. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Karaçulha Nazım İmar Planı Revizyonunda “ Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” olarak planlı olduğu,
 2. Talep edilen teklif imar planına esas Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş., Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, D.S.İ Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görüşlerinin alınmış olduğu tespit edilmiştir.

        Yukarıda anılan söz konusu kurum/kuruluş görüşlerine (Ek-3) göre;

Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği”

        Söz konusu imar planı değişikliğine esas 30.03.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Jeolojik-jeoteknik Etüd Raporuna  (Ek-6) göre;

- Söz konusu taşınmazlar yerleşime uygunluk açısından değerlendirildiğinde “Önlemli Alanlar 5.1 (ÖA-5.1) mühendislik problemleri açısından (şişme-oturma-taşıma gücü vb.) önlem alınabilecek alanlar” olarak tespit edilmiştir.

      Talep edilen plan değişikliği (Ek-1, Ek-2)ile;

 1. Söz konusu taşınmaza ilişkin "Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan" " Tarım Tesis Alanı" kullanım kararı değişikliğine gidildiği,
 2. Yürürlükteki imar planında taşınmazların kuzeyindeki 7 m.’lik ve 10 m.’lik yaya yollarının 10 m.’lik taşıt yolu olarak planlandığı ve söz konusu taşıt yolunun otopark ile sonlandırıldığı,
 3. Tarım Tesis Alanında (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisinde) yapılaşma koşulu E:0.10, yapılacak tesisin teknik özelliğine göre bina yüksekliğinin en çok (Yençok):7.50m (1kat) olarak belirlendiği,
 4. Tarım Tesis Alanında idari tesis yapılması halinde emsale esas toplam inşaat alanı 150 m2 olmak koşuluyla bina yüksekliğinin en çok (Yençok):6.50m (2kat) olarak belirlendiği,
 5. Yapı yaklaşma sınırı taşıt yolundan 10 m., parsellerin doğusunda yer alan su kanalından 10 m., parsellerin batısında yer alan su kanalından 5 m. bırakılacak şekilde belirlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu imar planı değişikliğinde 9 adet plan hükmü (Ek-1) yer almakta olup, bu hükümler;

 1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygulamaları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve hükümleri uyarınca yapılacaktır. Yapılacak tesisler planda gösterilen amaç dışında kullanılamaz.
 2. Planda Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisinde yapılaşma koşulları E:0.10, yapılacak tesisin teknik özelliğine göre Yençok:7.50 m  (1 kat) dir.İdari tesis yapılması halinde emsale esas toplam inşaat alanı 150 m2 olmak koşulu ile Yençok=6.50 m (2kat) dir. Yapı yaklaşma sınırı yoldan 10 m., parselin doğusunda yer alan kanaldan 10 m., parselin batısında yer alan kanaldan 5m. dir. Yapı adasında birden fazla yapı yapılması halinde bloklar arası en az 6 m. olacaktır.
 3. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde;

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 03 Nisan 2015 tarih ve 3154 sayılı yazısına göre 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve Bu Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki 4086 sayılı Kanunun 5. Maddesi 2. Bendi geçerlidir.

 1. Plan kapsamında Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce 30.03.2015 tarihinde onaylanan Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 1844,1845 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas jeolojik-jeotekniketüd raporuna uyulacaktır.
 2. Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 6 Mart 2015 tarih ve 658 sayılı yazısına göre söz konusu parsellerde yapılacak fiziki müdehale sırasında herhangi  bir kültür varlığı ya da kalıntısına rastlanılması durumunda çalışmanın durdurularak ivedilikle müdürlüğe veya Müze Müdürlüğüne haber verilmesi gerekmektedir.
 3. İskan edilen katın taban kotu ile bina, otopark gibi giriş kotları, su seviyesine göre hesaplanan dere kret kotu seviyesi en az 1,50 m. üzerinde olmalıdır. Bodrum kat yapılmak istenmesi halinde hiçbir şekilde bu seviyenin altında otopark giriş-çıkış, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk bırakılamaz ve açılamaz.
 4. 09.09.2006 tarih ve 2006/27 sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlara ilişkin Genelge hükümlerine uyulacaktır.
 5. Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Proje için yatırıma başlanamaz.
 6. Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Karaçulha Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, teklif plan değişikliğindeki Tarım Tesis Alanının (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisinin) kuzeyinde yer alan 10 metrelik taşıt yolunun aynı zamanda söz konusu parsellerin kuzeyinde yer alan yürürlükteki imar planında ticaret alanı ve resmi tesis alanı olarak planlı olan alanlara da servis sağlayacağından ve bu kapsamda yürürlükteki imar planında 10 metrelik yaya yolunun 12 metrelik taşıt yoluna bağlantısının sağlanarak taşıt yoluna dönüştürülmesi zorunluluğu doğacağından bu yolun resen plan teklifine eklenmesinin Daire Başkanlığımızca uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, kadastronun 1844 ve imarın 1845 nolu parsellerinde kayıtlı, zeytin bahçesi nitelikli, toplam 8.458.61 m2 yüzölçümlü, taşınmazlar üzerinde "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait dosya tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

“9-Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Karaçulha Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şeklindeki plan hükmünün bu planın onaylanması işlemi ile 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni planına uygun onama yapılmış olacağından atıfta bulunmanın tereddütleri beraberinde getireceğinden anılan plan hükmünün ;

“9- Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli Karaçulha Nazım İmar Planı Revizyonu plan hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

Şekline dönüştürülmesinin daha uygun olacağı belirlenmiş olup “Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.” Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İlimiz Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapuda 022d-14b-2b pafta, 1844 kadastral parselde ve 1845 nolu imar parselinde kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Tarım Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma, İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.