Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :182              

Karar Tarihi  :11/06/2015 

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

            ç) İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi: 22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1651 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi     a) 13.04.2015 tarih ve 7851 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

            b) 02.03.2015 tarih ve 2015-39 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi (a) yazı ile Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarih ve 2015/18 sayılı Kararı gereği Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 (dört) adet trafo amaçlı imar planı tadilatına ilişkin yerinde incelenmesi istenmiş olduğu, gerekli incelemeler yapılarak 02.03.2015 tarih ve 2015/39 sayılı Meclis Kararı alındığı ve imar planı tadilatı tekliflerine ilişkin gerekli işlemlerin 5216 sayılı kanunun 7.maddesine göre tarafımızca yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)

İlgi (b) Meclis Kararı’nda Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı gereği İlçemiz Konacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 (dört) adet trafo amaçlı imar planı tadilatına ilişkin yerinde inceleme yapılması istenmiştir. Buna göre Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c24a1a imar paftasındaki iki adet trafo alanı, N18c18c3d imar paftasındaki bir adet trafo alanı, N18c19d4d imar paftasındaki bir adet trafo alanı yerinde incelenmiştir. Söz konusu alanlar sit karakteri olarak sit dışı alanda kaldığından 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre karar alınmasına ilişkin konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup, eki Komisyon Raporunda; “İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c24a1a imar paftasındaki iki adet trafo alanı yerinde incelenmiş olup, plan tadilatının uygun olduğu,

İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c18c3d İmar paftasındaki bir adet trafo alanı yerinde incelenmiş olup, plan tadilatının uygun olduğuna,

İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c19d4d imar paftasındaki bir adet trafo alanı yerinde incelenmiş olup, plan tadilatının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.” Denilmektedir.

Bodrum Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c24a1a imar paftasındaki iki adet trafo alanı, N18c18c3d imar paftasındaki bir adet trafo alanı, N18c19d4d imar paftasındaki bir adet trafo alanına ait plan tadilatlarının, 25/02/2015 tarih, 2015/6 sayılı İmar Komisyon Kararı doğrultusunda ve 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.(Ek-2)

Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo Yeri hakkında.)

Dosyasında yapılan incelemede; bahse konu plan değişiklikleri ile Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c18c3d pafta 2550 parselin batı cephesinde bir adet trafo yerinin yer aldığı, N18c24a1a pafta 1492 parselde S-2 olarak planlanmış taşınmazın güney cephesinde bir adet trafo yerinin yer aldığı, N18c24a1a pafta 454 parselin batı cephesi ve 10 metrelik taşıt yolunun batısında bir adet trafo yerinin yer aldığı, N18c19d4d pafta 1500 parselin kuzey cephesinde bir adet trafo yerinin yer aldığı ve AYDEM tarafından inşaa edilmiş olduğu Daire Başkanlığımızca tespit edilmiştir. 

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi trafo yeri plan değişikliğine yönelik Bodrum Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 gün ve 2015-39 sayılı kararı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede;

İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c24a1a imar paftasındaki iki adet trafo alanı, N18c18c3d imar paftasındaki bir adet trafo alanı, N18c19d4d imar paftasındaki bir adet trafo alanına ait plan tadilatlarının plan hükümleri olarak ise,

-Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Konacık Belediyesi’nce 02.06.2009 tarih ve 2009/37 sayı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede ise teklif plan hükümlerine;

-“ Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .” Şeklinde bir(1) adet daha plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Son olarak; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.   

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı N18c24a1a imar paftasındaki iki adet trafo alanı, N18c18c3d imar paftasındaki bir adet trafo alanı, N18c19d4d imar paftasındaki bir adet trafo alanına ait plan tadilatlarının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Bodrum Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 39 sayılı kararı ile uygun görülen, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; teklif plan hükümlerine;

“ Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .”

 Şeklinde bir(1) adet daha plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup “Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği” nin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.