Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :183                

Karar Tarihi  :11/06/2015   

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

            d) İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi: 22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1652 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi a) 20.01.2015 tarih 1035-1728 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

       b) 07.01.2015 tarih ve 2015-18 sayılı Bodrum Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi (a) yazı ile İlimiz Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında; 4 (dört) adet 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı,  Cumhuriyet Mahallesi ve Eskiçeşme Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında; 2 (iki) adet 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı, Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 8 (sekiz) adet 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı tekliflerine ilişkin gerekli işlemlerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.Maddesinin (b) bendine göre tarafımızca yapılması talep edilmektedir.(Ek-1)

İlgi (b) Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarihli teklif yazısında; Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla İl tarafından Bodrum Belediyesi’ne yapılan müracaat sonucu, Bodrum Belediye Meclisi’nin 02.09.2014 tarih ve 2014/138 sayılı kararına istinaden konu İmar Komisyonuna havale edilmiş, tadilat teklifleri ile ilgili olarak İmar Komisyonunca görüşülmüş olup buna göre;

 1. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c16d4d pafta 335 ada 12 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış taşınmazın batı cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 2. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c20b3d pafta eski 2166 parselin batı cephesindeki park alanına trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 3. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18d-25b-2a pafta, (eski 1889 parsel) 411 ada 1 parselde Arıtma olarak planlanmış taşınmazın batı cephesinde trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 4. İlçemiz Gümüşlük Mahallesinde, Gümüşlük 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c20c2d imar paftasında park alanı içerisine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 5. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c24a1b imar paftasındaki park alanının batı cephesinde trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 6. İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkii, Bodrum 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve Uygulama İmar Planı N18c24a1c imar paftasında 30 metrelik Karayolunun güney cephesindeki Otopark Alanı olarak planlanmış alanda trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapılmasından sonra yeniden incelenmesine,
 7. İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c24a1a pafta, 1492 parselde S-2 olarak planlanmış taşınmazın güney cephesinde ve 454 parselin batı cephesine ve 10 metrelik taşıt yolunun batısına iki adet trafo alanına ilişkin İmar Planı Tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapılmasından sonra yeniden yeniden incelenmesine,
 8. İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c18c3d pafta, 741 parselin güney cephesinde park alanının batı cephesine ve 2550 parselin batı cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin; bir adet trafo alanına ilişkin İmar Planı Tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapılmasından sonra yeniden incelenmesine, bir adet trafo alanına ilişkin (park alanı içerisinde) İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 9. İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c18c4c pafta, 1238 parselin kuzey cephesindeki park alanının batı cephesinde trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin (park alanı içerisinde) İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 10. İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c18c4b pafta, 2074 ve 2075 parsellerin kuzey cephesindeki park alanının güney cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin  (park alanı içerisinde) İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,
 11. İlçemiz Konacık Mahallesi, Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı N18c19d4d pafta, 2353 parselin batı cephesindeki park alanının batı cephesinde ve 1500 parselin kuzey cephesine trafo yerlerinin ayrılmasına ilişkin bir adet trafo alanına ilişkin İmar Planı Tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapılmasından sonra yeniden incelenmesine, bir adet trafo alanına ilişkin (park alanı içerisinde) İmar Planı Tadilatı teklifinin uygun olduğu,

            1-2-3-4 ve 6. Maddede kabul edilen Plan tadilatlarının Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

            Bodrum Belediye İmar Komisyonunun 26.12.2014 tarihli raporu doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden kabulüne karar verildiği belirtilmektedir. (Ek-2)

      Dosyasında yapılan incelemede; Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 07.01.2015 tarih ve 2015-18 sayılı Meclis Kararında 1-2-3-4 ve 5. Maddede kabul edilen koruma amaçlı imar planı değişiklikleri incelenerek değerlendirilmesi ve karar alınması için Başkanlığımızca Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup; 6. Maddede belirtilen koruma amaçlı imar planı değişikliği Bodrum Belediye Meclisince yerinde inceleme yapıldıktan sonra tekrar incelenmesine karar verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Bodrum Belediye Meclis Kararının 9 nolu ve 10 nolu maddelerindeki uygun bulunan trafo yerleri ile 8 nolu ve 11 nolu maddelerindeki trafo yerlerinden uygun bulunan birer adetleri Başkanlığımıza intikal ettiğinden bu dosyada Bodrum Belediye Meclisince karara bağlanmamış trafo yerlerine yer verilmemiştir. Dolayısıyla bahse konu 4 (dört) adet trafo farklı yerlerde park alanı içerisinde ve yerinde AYDEM tarafından inşaa edilmiş olduğu Daire Başkanlığımızca tespit edilmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi trafo yerlerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmarPlanı değişikliğine yönelik Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 gün ve 2015-18 sayılı kararı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede;

Bodrum Konacık Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği plan hükümleri olarak;

-Bu plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Konacık Belediyesi’nce 02.06.2009 tarih ve 2009/37 sayı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği geçerlidir.

Şeklinde 1 adet daha plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede ise teklif plan hükümlerine;

-“Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Son olarak; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Uygulama İmar Planı” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen; “(3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez” hükmü doğrultusunda söz konusu plan değişikliği teklifinin Uygulama İmar Planında çözülebilecek bir talep olduğu ve bu durumun Nazım İmar Planına aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Konacık 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 4 (dört) adet 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim havalesini Olur’larınıza arz ederim."Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Bodrum İlçesi, Bodrum Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; teklif plan hükümlerine;

“ Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölge mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur .”

Şeklinde bir(1) adet daha plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup “Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 4 (dört) adet Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği” nin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

     Dr. Osman GÜRÜN                      Can CANBEY                           Mehmet Murat YAZAR

Büyükşehir Belediye Başkanı                Katip Üye                                        Katip Üye