Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :183                

Karar Tarihi :11/11/2014    

KONUSU:

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNUN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BAŞLIKLI 7. MADDESİNİN (İ) BENDİ HÜKMÜ UYARINCA BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILMASI PLANLANAN HAFRİYAT ATIĞI DEPOLAMA SAHASI YERİ İÇİN; BODRUM YALIKAVAK MAHALLESİ 127 ADA, 1 PARSEL NUMARALI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZIN 50.000,00 M2 LİK KISMININ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA TAHSİS EDİLMESİ

            Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı ’nın 04/11/2014 tarih ve 41581300-301.01-574 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

            5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. (1)” şeklindedir.

            Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca Bodrum İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Hafriyat Atığı Depolama Sahası yeri için; Bodrum Yalıkavak Mahallesi 127 ada, 1 parsel numaralı Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait taşınmazın 50.000,00 m2’lik kısmının Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.