Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 183                           

Karar Tarihi : 12/07/2018               

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi" lejantında kalan, mülkiyeti "Maliye Hazinesi" adına kayıtlı İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 79 ada 320 parsel numaralı "6.311,07 m²" yüzölçümlü taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7/i maddesinde belirtilen görev tanımlamasına uygun olarak; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesine göre bedeli karşılığında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 15/h ve 18/u maddesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/07/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2333 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.