Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :185                

Karar Tarihi :11/11/2014    

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

          Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 07/11/2014 tarih ve 17712963-010.03-2014-26762-1 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

            Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükmü çerçevesinde hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2014 tarihli ve 123 sayılı kararı ile onaylanmış, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince İçişleri Bakanlığının uygun görüşlerine sunulmuş, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığının görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır.

          Teftiş Kurulu Başkanlığının Yönetmeliğin değişik halinin, aşağıda belirtildiği şekliyle, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü uyarınca Büyükşehir Belediyesi Meclisince OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Teftiş Kurulu Başkanlığının Yönetmeliğini Görmek İçin Tıklayınız.