Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :186                            

Karar Tarihi  :11/06/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

           g) İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

            İlgi: 22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-1724 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi: 09.12.2014 tarih ve 1611-14/5136 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısı.

İlgi Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yazısı ile Dalaman İlçesi, Kapukargın Köyü, Söğüt Mevkii, kadastro 151 ada 1,21,4 parseller, Kayacık Mevkii kadastro 151 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 parseller ve kadastro 151 ada 3 ve 5 parseller üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlatılarak tarafımızca onaylanması talep edilmektedir.(Ek-1)

            Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında “Hava Alanı/Hava Limanı” ve “Askeri Güvenlik Bölgesi” kullanımında kaldığından,8.19 ve 8.24 numaralı plan hükümlerine uyulması gerekmektedir.(Ek-2);

Teklif plana ilişkin; AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin., Fethiye Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü’nün,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün, Mülga Muğla İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün,  Mülga İl Tarım Müdürlüğü’nün,   İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Muğla İl Telekom Müdürlüğü’nün, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın uygun görüşlerinin alındığı bildirilmiştir. (Ek-3);

Bahse konu plan ve plan açıklama raporunda yapılan incelemede; Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nın konuşlandığı alan içerisinde askeri ihtiyaçlar için yapılacak olan ruhsat talebine esas olmak üzere, daha önce Dalaman Belediyesinin 23.01.1999 tarih ve 115 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı alanının halihazır haritaları güncellenerek, mülkiyet durumları paftalara işlenmiş ve onaylı yaklaşık 6.685.809,8 m2’lik alanda, Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yeniden revize edilerek imar planı çalışması başlatıldığı belirtilmektedir. Alanın 1.103.391,8 m2’lik kısmı I. Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenmiş olup, bu alanda Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği, geri kalan 5.582.418,0 m2’lik kısımda ise 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca mevcut Mevzii İmar Planında havaalanı kısmı 1.062.092,6 m2 iken, havaalanında kalan ve Hava Meydan Komutanlığına ait üzerinde lojmanların bulunduğu parseller havaalanı lejantından çıkartılarak askeri alan içerisine alındığı ve öneri Nazım İmar Planında 631.670,57 metrekarelik kısmı havaalanı askeri alan olarak yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda hazırlanan; Dalaman İlçesi, Kapukargın Köyü, Söğüt Mevkii, kadastro 151 ada 1,21,4 parseller, Kayacık Mevkii kadastro 151 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 parseller ve kadastro 151 ada 3 ve 5 parseller üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Plan hükümleri olarak ise;

  1. Milli Savunma Bakanlığı’nca 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşmasının 14 numaralı teknik ekindeki kriterler doğrultusunda hazırlanan ve 5 Haziran 1945 gün ve 4749 sayılı kanun ile onaylanarak yürürlüğe giren Dalaman Askeri Havaalanı Mania Planı uygulanacaktır
  2. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Ulaştırma Bakanlığı) ve Milli Savunma Bakanlığının havaalanları ile ilgili her türlü yönetmeliğine uyulacaktır.
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Denetim Genel Müdürlüğü’nün(Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü) 24 Şubat 2009 tarih,12215 sayılı görüşü doğrultusunda askeri alanda çevrenin korunması konusunda mer’i mevzuat hükümlerine uyulacaktır.
  4. Muğla Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 06.11.2008 tarih, 17995 sayılı görüşü doğrultusunda 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatlara uyulacaktır.
  5. 7269 sayılı yasanın 2. Maddesine göre Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce (Bayındırlık Müdürlüğü) 06.10.2009 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna uyulacaktır.
  6. Bu bölgede 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir.
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylı 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerine uyulacaktır.
  8. Alan 1.Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle yapılacak her türlü alt yapı ve üst yapı çalışmalarında Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Şeklinde 8 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Dalaman İlçesi, Kapukargın Köyü, Söğüt Mevkii, kadastro 151 ada 1,21,4 parseller, Kayacık Mevkii kadastro 151 ada 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 parseller ve kadastro 151 ada 3 ve 5 parseller üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi Kayacık-Söğüt Mevkileri Dalaman Hava Meydan Komutanlığına ait Askeri Alan amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.