Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :186                

Karar Tarihi :11/11/2014   

KONUSU:

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, GÖSTERİMİ, UYGULAMASI, DENETİMİ VE MÜELLİFLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT YÖNETMELİK’İN 8. MADDESİNE İSTİNADEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ESKİHİSAR MAHALLESİ STRATONİKEİA ANTİK KENTİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMASI VE YAPTIRILMASINA YÖNELİK YETKİ VERİLMESİ

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2014 tarih ve 36521862-310.02.01-26912 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;              

            İlgi: 31/10/2014 tarih ve 125154 sayılı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yazısı.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2014 Yatırım Programı Kapsamında İlimiz Yatağan İlçesi sınırları içinde yer alan Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı yapım işine yer verilmiştir.

            2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. Maddesinde “…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelemek ve sonuçlandırmak üzere koruma bölge kuruluna vermek zorundadır. …Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma planları onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir.” hükmü yer almakta olup, “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in 8. Maddesinde  “…Koruma bölge kurulunda görüşülen ve uygun görülen koruma amaçlı imar planları onaylanmak üzere idarelere gönderilir. İdareler, koruma amaçlı imar planını en geç iki ay içinde görüşür ve karara bağlar …”denilmektedir. Anılan yönetmeliğin 8. Maddesine istinaden ilgi yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ve yaptırılmasına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından yetki istenmektedir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda; a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir… denilmektedir.

            Kanun Hükmünden hareketle, Belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet projelerini belediye meclis kararı ile gerçekleştirebileceği kanaatine varılmıştır. Bu anlamda, maliyeti plan/proje yapan ve yaptırana ait olmak üzere plan yapım sürecinde görüşümüze başvurularak, hazırlanan planların tarafımızca onanmak üzere eksik bilgi ve belge olmaksızın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iletilmesi kaydı ile söz konusu planın yapılması ve yaptırılmasına yönelik yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.