Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :188                          

Karar Tarihi  :11/06/2015             

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

            h) İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-1721 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği "konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

İlgi: Başkanlığımız evrağına Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın 30.03.2015 tarih ve 2325 sayı ile kayıtlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Dosyası. 

             İlgide kayıtlı başvuru ile İlimiz, Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Seydikemer Belediye Başkanlığı’nca hazırlatılarak tarafımıza iletilmiştir. (Ek-1);

             Söz konusu işlem dosyasında yapılan incelemede; Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Eşen Belediyesi Tüzel Kişiliği 6360 sayılı kanunla sona erdirildiği için Eşen Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan mülkiyetler Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi arasında 1/2 oranında bölüştürülmüştür. Buna göre 926,44 m2 büyüklüğünde olan parselin 1/2 ‘si Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda, 1/2 ‘si Seydikemer Belediye Başkanlığı’nda kalmaktadır. Plan değişikliğinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alanın ikiye ifraz edilerek alan içerisinde kalan binaların belediyeler arasında paylaşılması amaçlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nde Belediye Hizmet Alanı içerisinde yer alan binaların ada içerisinde kalması için imar adası kuzey ve güney yönlerinde büyütülürken alan doğu yönünden küçültüldüğü, Belediye Hizmet Alanı’nın küçültüldüğü kesime doğru da park alanı büyütülmüştür. Bu plan değişikliği sırasında, 2009 yılında onaylanan planda sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanarak onaylandığı için bu plana ait Resmi Kurum Alanı’na (Kamu Hizmet Alanı) ilişkin değişikliklerin de plana yansıtıldığı belirtilmektedir.(Ek-2);

          Yukarıda açıklananlar doğrultusunda; Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ve kuzeyde yer alan Resmi Kurum Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Plan hükümleri ise;

  1.    Plan değişikliği onama sınırları içerisinde imar uygulaması ve zemin etüdü yapılmadan proje onayı ruhsat vb. işlemler yapılamaz.
  2.    Plan değişikliği onama sınırları içerisinde Mülga Eşen Belediye Meclisince 03.09.2012 tarih ve 40 sayı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Eşen (Muğla) Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

 Makamınızca uygun görülmesi halinde Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim."Denilmektedir.

KARAR:Yukarıda Özet metni çıkarılan “Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.