Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :189                         

Karar Tarihi :11/06/2015             

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

             ı)İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-1720 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: Başkanlığımız evrağına Seydikemer Belediye Başkanlığı’nın 11.05.2015 tarih ve 3460 sayı ile kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Dosyası. 

             İlgide kayıtlı başvuru ile İlimiz, Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Seydikemer Belediye Başkanlığı’nca hazırlatılarak tarafımıza iletilmiştir. (Ek-1);

             Söz konusu işlem dosyasında yapılan incelemede; Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Eşen Belediyesi Tüzel Kişiliği 6360 sayılı kanunla sona erdirildiği için Eşen Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan mülkiyetler Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Seydikemer Belediyesi arasında 1/2 oranında bölüştürülmüştür. Plan değişikliğinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan alanın ikiye ifraz edilerek alan içerisinde kalan binaların belediyeler arasında paylaşılması amaçlanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’nde Belediye Hizmet Alanı içerisinde yer alan binaların ada içerisinde kalması için imar adası kuzey ve güney yönlerinde büyütülürken alan doğu yönünden küçültülmüş olup; Belediye Hizmet Alanı’nın küçültüldüğü kesime doğru da park alanı büyütülmüştür. Bu plan değişikliği sırasında, 2009 yılında onaylanan planda sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanarak onaylandığı için bu plana ait Resmi Kurum Alanı’na (Kamu Hizmet Alanı) ilişkin değişikliklerin de plana yansıtıldığı belirtilmektedir.(Ek-2);

          Yukarıda açıklananlar doğrultusunda; Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ve kuzeyde yer alan Resmi Kurum Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Plan hükümleri ise;

  1. BHA (Belediye Hizmet Alanı)’nda Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinde yer alan kullanımlara yer verilecektir.
  2. BHA(Belediye Hizmet Alanı)’nda yapılacak yapılar özellikli binalar olacağından parselde yapı yaklaşma mesafesi aranmayacaktır. Kat adedi 3 kat, iç yükseklik Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre belirlenecektir. KAKS değeri içinde kalmak kaydıyla TAKS değeri vaziyet planında tanımlanacaktır.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 167 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup;

5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İlimiz Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesi 167 ada 1 parsel “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince  Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.