Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :190                          

Karar Tarihi  :11/06/2015             

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

             i) İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.99-1718 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: a) 27.02.2015 tarih ve 1240-5316 sayılı Milas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı

           b) 25.03.2015 tarih ve 989/4391 sayılı yazımız

           c) 07.04.2015 tarih ve 2105-9133 sayılı Milas Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı

           d) 06.02.2015 tarih ve 29 sayılı Milas Belediye Meclisi'nin Kararı

İlgi (a) yazı ile İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi 115 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili PİN: UİP-9678,1 no ile Balık İşleme ve Paketleme Tesisi1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclisi'nin 06.02.2015 tarih 29 sayılı kararı ile uygun bulunduğu, değişiklik talebi dosyasının incelenerek Belediyemiz Meclisine sunulmak üzere gönderildiği bildirilmiştir.(Ek-1)

            İlgi (b) yazımız ile söz konusu değişiklik talebi dosyasının eksiklikleri Milas Belediye Başkanlığı'na bildirilmiş olup, ilgi (c) yazı ile belirtilen eksikliklerin tamamlanarak tarafımıza gönderildiği bildirilmiştir.

            İlgi (d) Meclis Kararı'nda (Ek-2) Milas Belediye Meclisi'nin 06.02.2015 tarih ve 29 sayılı Kararı gereği Milas İlçesi Kemikler Mahallesi eski 1539 yeni 115 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazda plan notları değişikliği talebinin görüşülmesi sonucunda "Balık İşleme ve Paketleme Tesisi" olarak belirlenen TAKS: 0.50, E: 0.50 ve Yençok: 8.50 m (1 kat) olmak üzere Yapı yaklaşma mesafeleri yoldan ve komşu parsel sınırından 5 metre olup çekme mesafeleri ve emsale uymak kaydı ile bina cephe ve derinliği serbesttir" denmekte olup; Belediye Meclisinin müzakeresi neticesinde İmar Komisyonu raporunda yazılı gerekçelerin aynen uygulanmasına, komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesince hazırlanan dosyanın (PİN: UİP-9678,1) onanmasına, gereği için karar suretlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne onay için Muğla Büyükşehir Belediyesine tevdii edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudiyetin oy birliği ile karar verildiği,         

            03.02.2015 tarih ve 2015/02/02 Nolu İmar Komisyonu Kararında; Milas İlçesi Kemikler Mahallesi tapunun eski 1539 parsel, yeni 115 ada 12 parselinde kayıtlı taşınmaz için Belediye Meclisi'nin 07.03.2014 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylı E: 0.50, Yençok: 8.50 m. olmak üzere "Balık İşleme ve Paketleme Tesisi" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunduğu, ayrıca Belediye Meclisi'nin 07.11.2014 tarih ve 281 sayılı kararı ile; söz

konusu taşınmazda bulunan yapının cephe boyunun 40.00 metreyi aşması talebinin uygun bulunduğu,

            Onaylı planda plan hükümlerinin;

"1-Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar ve otopark gibi yerler kamuya terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez.

2-Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.

3-Yapılarda "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.

4-Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

5-Balık İşleme ve Paketleme Tesisinde E:0.50, Yençok: 8.50 metredir. Yapı yaklaşma sınırı yollardan ve yan parsellerden 5 metredir.

6- Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için ruhsat alınması mecburidir. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde kullanma izni verilmez.

7- Tesiste yapılacak inşaat sırasında yol ve trafik güvenliğini sağlayacak tüm tedbirler yatırımcı tarafından alınacaktır.

8- İnşaat aşamasında, Milas Belediyesince görüşü alınmış ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır.

9-04/06/2010 tarih ve 528 sayılı Milas Müze Müdürlüğü yazısına göre planlama alanında arazide yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda Müze Müdürlüğüne haber verilecektir.

10-22 Temmuz 2010  tarih ve 3354 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yazısına göre söz konusu faaliyet ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi 24/B kapsamında kaldığından plan onama sınırları içerisinde yer alacak tesisler için inşaata başlanmadan önce ÇED Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınacaktır. Aksi takdirde bu plan için inşaat ruhsatı, yapı kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

11-Bu plan hükümlerinde yer almayan hususlarda Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

            Söz konusu taşınmazda getirilen öneri imar planı değişikliği ile mevcuttaki bazı plan hükümleri değiştirilmiş, bazıları ise yeni eklenmiştir. Konu bu haliyle değerlendirildiğinde teklif plana ait plan hükümleri;

"1-Planda onama sınırı içerisinde öngörülen yol, meydan, yeşil alanlar ve otopark gibi yerler kamuya terk edilmeden inşaat ruhsatı verilemez.

2-Elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme tesisi vb. teknik altyapı tesislerine ait projeler ilgili kuruluşlarca onaylanmadan inşaat ruhsatı, bu tesislerin tamamı bitirilmeden kullanma ruhsatı verilemez.

3-Yapılarda "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.

4-Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

5-Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için ruhsat alınması mecburidir. Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı tamamlanmadan önce hiçbir şekilde kullanma izni verilmez.

6-Tesiste yapılacak inşaat sırasında yol ve trafik güvenliğini sağlayacak tüm tedbirler yatırımcı tarafından alınacaktır.

7-İnşaat aşamasında, Milas Belediyesince görüşü alınmış ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır.

8-04/06/2010 tarih ve 3354 sayılı Milas Müze Müdürlüğü yazısına göre planlama alanında arazide yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda Müze Müdürlüğüne haber verilecektir.

9-22/07/2010 tarih ve 3354 sayılı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yazısına göre söz konusu faaliyet ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi 24/B kapsamında kaldığından plan onama sınırları içerisinde yer alacak tesisler için inşaata başlamadan önce ÇED Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınacaktır. Aksi takdirde bu plan için inşaat ruhsatı, yapı kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

10-İmar uygulaması aşamasında 3402 sayılı yasanın 22/A maddesi uyarınca kesinleşmiş olan mülkiyet sınırı ve ITRF koordinat değerlerine göre uygulama yapılacaktır.

11-"Balık İşleme ve Paketleme Tesisi" olarak belirlenen alanda yapılaşma koşulları TAKS: 0.50, E: 0.50 ve Yençok: 8.50 m. (1 kat) olmak üzere yapı yaklaşma mesafeleri yoldan ve komşu parsel sınırından 5 metre olup çekme mesafeleri ve emsale uymak kaydı ile bina cephe ve derinliği serbesttir.

12-Onaylı İmar Planı hükümleri ve 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

            Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede teklif planda; Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunun paftasına işlenerek, lejanta eklenmesi ve teklif plan hükümlerine Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporuna uyulacağına ilişkin hükmün eklenmesi gerektiği;  onaylı planda "Balık İşleme ve Paketleme Tesisi" olarak işlenmiş olan kullanımın, teklif planda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Balık İşleme ve Paketleme Tesisi) olarak sunulduğu, fakat Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre bu kullanımın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı gösterimlerinde yer almadığı tespit edilmiş olup, öneri kullanımın "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Balık İşleme ve   Paketleme   Tesisi)"   olarak   işlenmesinin   uygun   olacağı, aynı zamanda 5   numaralı plan hükmünün değiştirilerek, 11 nolu plan hükmüne dönüştürüldüğü, 8 nolu plan hükmünde sehven "3354 sayılı Milas Müze Müdürlüğü yazısına göre.." yazıldığı, bu sayının "528" olarak düzeltilmesi gerektiği, 10 nolu plan hükmünün eklendiği, ayrıca 12 nolu plan hükmünün; "Onaylı İmar Planı hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelikleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir." olarak değiştirilmesi gerekmekte olup, parselin 10 metrelik yola cephe veren kısmından otopark vb. kullanımlar için çekme mesafesinin ayrılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde; Milas İlçesi, Kemikler Mahallesi, Kaleboğazı Mevkii, tapunun 115 ada 12 parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili PİN: UİP-9678,1 no ile Balık İşleme ve Paketleme Tesisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim."Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel Milas Belediye meclisinin 06.02.2015 gün ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur.” Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 İlimiz Milas İlçesi Kemikler Mahallesi Kaleboğazı Mevkii 115 ada 12 parsel “Balık İşleme ve Paketleme Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.