Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 19                    

Karar Tarihi    : 10/01/2019  

 

KONUSU:

            7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasında bu kanuna bağlı cetveller sayılmış olup, (g) bendinde gösterilen K Cetvelinin “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı üçüncü bölümünün (B) fıkrasının 1. bendinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirasını geçemez.” hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemizde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2019 yılı fazla çalışma ücretinin tespiti hususunun görüşülmesi.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.01.2019 tarihli ve 58798979-050.01.02-E.155 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.