Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :193                            

Karar Tarihi :11/06/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

            l) İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı   

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:     22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca;İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 53618066-310.99-1719 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İLGİ:             a) Bila tarihli Deniz İnşaat Taahhüt Sanayi Turizm İthalat İhracat ve Ticaret LTD.ŞTİ dilekçesi

b) 24.11.2014 tarihli Deniz İnşaat Taahhüt Sanayi Turizm İthalat İhracat ve Ticaret LTD.ŞTİ dilekçesi

c) 30.03.2014 tarih ve 4622 sayılı yazımız.

d) 05.05.2015 tarih ve 1189 sayılı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı.           

İlgi (a), (b) dilekçe ve ekleri ile İlimiz Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesi, Taşhan Mevkiinde tapunun 8 pafta, kadastro 1027 ve 1028 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların küçük sanayi sitesi bitişiğinde yer aldığı bildirilerek mevcut yapılaşma ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda Küçük Sanayi Sitesi amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar planının onaylanması talep edilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; söz konusu kadastro 1027 nolu parselin onaylı mevzii imar planı içerisinde “Tescilli Yapı ve Koruma Kuşağı”nda kaldığı, kadastro 1028 nolu parselin plan onama sınırları dışında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Orman Alanı” kullanımında kaldığı anlaşılmış olup plan hükümlerinin 8.2.3 maddesinde “Onanlı imar planlarında küçük sanayi sitesi alanı olarak ayrılmış alanlarda, onanlı imar planı koşulları geçerlidir. Bu alanlarda yoğunluk arttırıcı plan değişikliği yapılamaz” denildiği 8.2.3.2 maddesinde “Yeni küçük sanayi sitesi alanları, bu planda gösterilen meskun ve gelişme alanları içerisinde yer alabilir. Yer seçiminde bu kullanımların çevresel etkileri dikkate alınacaktır. Bu alanlarla ilgili yapılanma koşulları imar planlarında belirlenecek olup imar planları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda, ilgili idarece onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” denildiği hazırlanan plan teklifinin üst ölçekli planlarla çeliştiği anlaşılmaktadır. (EK-1)

Ayrıca; 1027 numaralı parselin onaylı imar planında “Tescilli Yapı ve Koruma Kuşağı” kullanımında kaldığı ilgi (a) yazı eki olarak verilen plan teklifinde söz konusu parseldeki “Tescilli Yapı ve Koruma Kuşağı”  kullanımına ait bir Kurul kararı olmaksızın kaldırılması üzerine konunun 20.01.2015 tarih ve 649 sayılı yazımız ile Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 29.04.2015 tarih 3295 sayılı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile söz konusu plan teklifinde sakınca görülmediği belirtilmiştir. (EK-2)

Planlama talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Teklif plana ilişkin alınan kurum görüşlerinde;

Mülga Marmaris Çevre Koruma, Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği’nin 20.02.2014 tarih ve 192 sayılı yazısı ile Kanalizasyon hizmeti, 1027-1028 nolu taşınmazlara ilgili bölgede kanalizasyon şebekesi bulunmadığından dolayı kanalizasyon hizmeti verilememektedir. Dolayısı ile Kanalizasyon çözümü için ilgili parsellere yapılacak olan tesislere uygun kapasiteli bir kanalizasyon çözümü için ilgili parsellere yapılacak olan tesislere uygun kapasiteli bir kanalizasyon arıtma tesisi yapılarak kendi içerisinde çözümlenmesi gerekmektedir. İçme suyu hizmeti 1027-1028 nolu taşınmazlara an itibariyle içme suyu hizmeti verilmemektedir ve içme suyu hizmetinin verilebilmesi için ilgili bölgede kanalizasyon şebekesi bulunması veya yapılacak tesisler için arıtma tesisi yapılması gerektiği,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bila tarih ve 3211 sayılı yazısı ile “uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I VE Ek-II listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz” ibaresi konulması ve planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetler ile ilgili olarak çevre değerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve meri mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerektiği” ve

AYDEM Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 20.02.2014 tarih ve 196412 sayılı yazısı ile “… ilçe işletme yöneticiliğimiz sorumluluk alanı Taşhan mevkiinde belirtmiş olduğumuz ada pafta parselde inşaat yapımına engel elektrik tesisimiz bulunmamakta” olduğu denilmektedir

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 01.09.2014 tarihinde onaylanan Jeolojik- Jeoteknik etüd raporuna göre inceleme alanı Uygun Alanı (UA2) olarak değerlendirilmiş olup yapılaşmaya uygun olduğu ve yapılaşmada emsal artırımında risk yaratmayacak alan olduğu bildirilmiştir. (EK-3)

Dosyasında mahallinde ve 20.10.2000 tarih ve 34 sayılı Mülga Beldibi Belediye Meclisi kararına istinaden onaylanan mevcut ve yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Mevzii imar planı ile birlikte yapılan inceleme neticesinde;

Teklif planda 7 adet plan hükmü getirilmiş olup;

1.      Bu plan hükümlerinde belirtilmeyen konularda, konusu ve ilgisine göre;

·         3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

·         1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

·         2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan ilgili mevzuat,

·         Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,

·         Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,

·         31.12.2014 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”

·         10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği” ile 12.04.2007 tarih ve 26492 sayı ile 25.07.2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 14.06.1997 tarih ve 23019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hükümleri,

·         19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lağım İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümleri,

·         5511 sayılı kanunla değişik, 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve ilgili yönetmelik hükümleri,

·         06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”,

·         23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gürültülü Yönetmeliği” ile 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliği”,

·         14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”,

·         4708 sayılı “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” ve bu kanunla ilgili yönetmelikler hükümleri geçerlidir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikleri dışında diğer ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

2.      Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği’nin EK-I ve EK-II listeleri kapsamında olması durumunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere teşvik, onay, izin, yapı ve kullanma ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

3.      İnşaat aşamasında ekolojik dengenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

4.      Yapılacak tesislere uygun kapasiteli kanalizasyon arıtma tesisi kurulacak ve işletilecektir. Söz konusu arıtma tesisi kurulmadan yapı kullanım izin belgesi verilemez.

5.      Uygulama aşamasında başlamak üzere can, mal ve yangın için emniyet sistemleri kurulacak ve gerçekleştirilecektir.

6.      İzmir II. Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 24.11.1999 tarih ve 8932 nolu kararı ile tescil edilen taşınmaz kültür varlığı ile ilgili bu plana aktarılan koruma alanı sınırlarına uyulacak olup, alanda yapılacak her türlü uygulama öncesi kurul izninin alınması zorunludur.

7.      Belirtilmeyen hususlarda 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri geçerlidir.

şeklindedir.                                                                 

1027 nolu parselin onaylı mevzii imar planı içerisinde tescilli yapı koruma kuşağında kaldığı 1028 nolu parselin plan onama sınırları dışında 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında orman alanı kullanımında kaldığı, Küçük Sanayi Alanında genişleme olmakla birlikte, yapılaşmada da yoğunluk artışı sağlandığı, 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanının küçük sanayi sitesi olarak planlandığı tespit edilmiştir. Bu hususlarda hazırlanan plan teklifinin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.2.3 ve 8.2.3.2 plan hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte meclisimizce değerlendirilebileceği hususları tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde Marmaris İlçesi, Beldibi Mah., Taşhan Mevkiinde yer alan  kadastro 1027 ve 1028 parsel numaralı taşınmazlarda  “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yukarıda bahsedilen hususlarla birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 5216 sayılı Kanunun 7/b, maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim. Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan “Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parsellerde “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, tüm kurum görüşlerinin alındığı ve kurumların uygun görüş verdiğinin görüldüğü, parselin üç tarafının onaylı Küçük sanayi planı olduğu, dolayısıyla bu hususun ilk imar planlarının onaylanma aşamasında çözüme kavuşturulmadığı anlaşıldığından plan teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            İlimiz Marmaris İlçesi Beldibi Mahallesi 8 pafta 1027 ve 1028 parseller “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince  Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.