Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :193                            

Karar Tarihi :09/12/2014              

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 26852 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulan ve Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Komisyonumuzun 20.11.2014 tarihli toplantısında incelendi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı, Komisyonumuzun incelemesi neticesinde oybirliği ile uygun görülmüş olup; ekte sunulan Performans Programının Meclisimizce kabulünü, Arz ederiz. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı, Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle aynen Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.