Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 194                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı, 10.05.2018 tarih ve 140 sayılı MBB Meclis Kararlarıyla onaylanan Bodrum Belediye Başkanlığınca hazırlanarak sunulan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 57, 58 ve 59 parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 18.06.2018 tarih ve 27700/94183 sayıyla kayıtlı TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi'nin itiraz yazısının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

       30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.3732 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “12.04.2018 tarih ve 110 sayılı, 10.05.2018 tarih ve 140 sayılı MBB Meclis Kararlarıyla onaylanan Bodrum Belediye Başkanlığınca hazırlanarak sunulan İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 57, 58 ve 59 parseller üzerindeki Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 18.06.2018 tarih ve 27700/94183 sayıyla kayıtlı TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi'nin itiraz yazısının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 22.06.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.3732 sayılı yazısında;