Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :195                            

Karar Tarihi :11/06/2015               

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

n) İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520, 2522, 803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22/05/2015 tarihli Komisyon raporunda;

İlgi:        22/05/2015 tarihinde saat 13.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/05/2015 tarih ve 36521862-310.01.02-1717 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin14.05.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen " İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " konusu görüşüldü.

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

"İlgi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22.04.2015 tarih ve 644 sayılı yazısı. 

             İlgi yazı ile İlimiz Bodrum ilçesi, Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 numaralı Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altındaki parseller ile güneyinde kalan cep otoparkı toplam alanının bodrum katının “Kapalı Otopark” olarak, 2522,803 ve 3523 numaralı parsellerin “Park(Yeşil Alan)”, 2520 parselin “Ticaret Alanı” olarak plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.  (Ek-1);

             Söz konusu işlem dosyasında yapılan incelemede; Onaylı İmar Planında 2520 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Ticaret Alanı” kullanımında kaldığı ve 803, 2522 ve 3523 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Park(Yeşil Alan)” kullanımında kaldığı tespit edilmiştir. Plan değişikliği ile bahse konu parsellerin güneyinde yer alan cep otoparkı “Park(Yeşil Alan)” kullanımına dahil edilerek park alanı güney yönünde genişletilmiş olup otopark ihtiyacı ticaret alanı ve plan değişikliği sonucu oluşan park alanını kapsayan alanda planda belirtilen yapı yaklaşma sınırları dışına taşmamak kaydıyla 2 kat yer altı otopark alanı olarak düzenlenmiştir.   (Ek-2);

              Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2. fıkrasının ab bendinde yer alan “Parklar; İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve (…) gibi tesislerin yapılabildiği, (…) alanlardır.” Hükmüne dayanarak ve hükmünde belirtilen koşullar sağlanacak şekilde otopark alanı düzenlenmesi uygun görülmektedir. Ayrıca cep otoparkının da fonksiyonu değişmemekte hem de daha kullanılabilir hale gelmektedir.

Bahse konu imar planı tadilatı Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 2520, 2522, 803 ve 3523 numaralı parselleri kapsamaktadır.

          Yukarıda açıklananlar doğrultusunda; Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 2520, 2522, 803 ve 3523 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Plan hükümleri ise;

  1. Ticaret Alanı ve Park (Yeşil Alan) olarak tanımlı alanda yapı yaklaşma sınırları dışına taşmamak kaydıyla -0,00 kotu altında 2 kat yeraltı otopark tesis edilebilir. -0,00 kotu altında yer alacak otopark yapısı tek bir yapı olarak işleyecektir.
  2. Park alanı olarak gösterilen alan üzerinde havuz, açık spor alanı, oyun alanı, açık çay bahçesi ve büfe gibi müştemilat hariç taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü, 1 kat, Yençok-=4,50m. saçak seviyesini geçmeyen kapalı tesisler yapılabilir.
  3. Park (Yeşil Alan) olarak tanımlı alanda mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması koşuluyla otopark alanı olarak kullanılabilir.
  4. Ticaret Alanı parselinde yapı yaklaşma mesafesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne tabidir. Bina cephe, derinlik ve yükseklik mimari projenin gerektirdiği ölçülerde tesis edilecektir.

Şeklinde 4 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 2520, 2522, 803 ve 3523 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim." Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan yeraltı katlı otopark yapılmasına olanak sağlayan “Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520,2522,803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tüm belgeleri ile birlikte Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup

5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanun uyarınca UYGUN OLDUĞUNA Komisyonumuzca OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 2520, 2522, 803 ve 3523 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusuna ait yukarıda metni yazılı İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddeleri gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

   Dr. Osman GÜRÜN                      Can CANBEY                           Mehmet Murat YAZAR

Büyükşehir Belediye Başkanı                  Katip Üye                                           Katip Üye