Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 195                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

  30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4122 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.06.2018 tarih ve 6855 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4122 sayılı yazısında;